Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Šta je sistem bonus-malus?

24. 10. 2019

Pojašnjavamo sistem bonus – malus

Pomoću ovog sistema osiguravajuće kuće određuju za koliko procenta je premija niža ili viša od polazne. Kako one to određuju, šta utiče na ovaj sistem? Da li se prenosi sa vozilom ili zavisi od vozača?

Prilikom ugovaranja automobilskog osiguranja sigurno ste čuli za sistem bonus – malus i premijske razrede. Najvjerovatnije znate i da je od toga zavisila i cijena osiguranja. Ali kako tačno ovaj sistem utiče na vašu premiju i kako se ona mijenja to su već detalji koje ne zna svako. U nastavku odgovaramo na vaša najčešća pitanja o sistemu bonus – malus.

Šta je sistem bonus – malus?

Počnimo od osnova. Sa sistemom bonus – malus osiguravajuće kuće odlučuju za koliko procenata je premija automobilsko  osiguranja niža ili viša od polazne. Sistem bonus – malus utiče na premiju osiguranja automobilske odgovornosti.

Sa bonusom stičete određeni procenat popusta na cijenu osiguranja, a malusom je određen procenat povećanja premije osiguranja.

Šta znače premijski razredi?

Bonus i malus određeni su u 13 premijskih razreda:

  • Prilikom prvog sklapanja osiguranja počnete sa 7 razredom, što znači 0% bonusa. To znači da plaćate 100% premije.
  • Ako budete bez štete, svake godine dobijete jedan premijski razred koji predstavlja 5% bonusa.
  • Najviši bonus koji možete da dobijete jeste u 1. premijskom razredu i iznosi 30% popusta. To znači da plaćate 70% premije.
  • Ako je bilo štetnih događaja po važećoj polisi autoodgovornosti koju imate, gubite tri premijska razreda. To važi za sve osiguravajuće kuće u Crnoj Gori.
  • Najviši malus je u 13. premijskom razredu i znači 110% povećanja cijene osiguranja automobilske odgovornosti od premije osnovnog premijskog razreda što ukupno čini 210%.

  

Premijske razrede i udio premije prilikom osiguranja automobilske odgovornosti možete da pogledate i u donjoj tabeli:
 

                                                       Premijski razredi

PR1

PR2

PR3

PR4

PR5

PR6

PR7

PR8

PR9

PR10

PR11

PR12

PR13

 
                                                             Procenat
 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

115%

130%

150%

170%

190%

210%

popust

 

doplatak

 

Da li se bonus – malus prenosi prilikom zamjene osiguravajuće kuće?

Tako je. Bonus kao i malus mogu se prenositi iz jedne osiguravajuće kuće u drugu.

Prilikom ugovaranja osiguranja  provjerava se broj štetnih događaja  u Informacionom sistemu Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore. Sistem obrađuje premijski razred  na osnovu prethodnog premijskog razreda i broja šteta. Ako u prethodnoj godini niste imali prijavljenu štetu, premija se adekvatno snižava i ide jedan premijski razred dolje, do maksimalnih 70% (PR1). Ako ste imali prijavljenu štetu, primjenjuje se malus.
 

Šta je sa bonusom i malusom prilikom kupovine dodatnog automobila?

Prilikom kupovine dodatnog automobila u porodici, novi osiguranik, bilo da je to član porodice ili vlasnik koji želi da ima još jedan auto, počinje sa 7. premijskim razredom.

Da li se bonus – malus može prenijeti sa automobilom?

Pravo na određeni premijski stepen (bonus i malus) vezano je za vlasnika odnosno korisnika vozila i ne prenosi se se na novog vlasnika.

Ukoliko prodate svoje vozilo, odjavite saobraćajnu dozvolu (vratite tablice) možete da prenesete bonus na novonabavljeno vozilo.

Kod prenosa prava vlasništva vozila na nasljednike i kod prenosa prava vlasništva ugovorom o poklonu između članova uže porodice ovjerenog kod nadležnog poreskog organa, prava i obaveze iz odredbi o premijskim razredima (bonus i malus) prenose se na nasljednika, odnosno daroprimca. Članovima uže porodice se smatraju supružnici, djeca i roditelji.

Kako je sa sistemom bonus – malus kod auta na lizing?

Bonus-malus sistem se primjenjuje na lica koja imaju ovlašćenje držanja i korišćenja motornog vozila (korisnik lizinga) koji je u vlasništvu lizing kuće. Za vrijeme trajanja lizinga zaključuje se zajednička polisa sa korisnikom lizinga i lizing kućom u kojoj mora biti  jasno naznačeno da je motorno vozilo predmet ugovora o finansijskom lizingu.

Nakon otplate lizinga bonus se prenosi i uzimaju se u obzir i moguće štete počinjene za vrijeme trajanja lizinga a koje utiču na malus.

Koje štete utiču na bonus – malus? 

Bonus gubite kada ostvarite pravo po osnovu osiguranja automobilske odgovornosti

odnosno kada se iz vaše odgovornosti isplati šteta oštećenoj strani.


Koje štete ne utiču na bonus- malus?

Ukoliko je šteta odbijena smatra se da šteta nije prijavljena i ne može uticati na bonus-malus. Štete prijavljene po osnovu automobilske asistencije ne utiču na sistem bonus-malus.

 

 

Share on Google+