Nakon završetka 42. skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav

31. 5. 2017

Za isplatu dividende 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji

 

Na 42. skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora da se za dividendu namijeni dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji. Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izvještajem za 2016. godinu, dala je razrješnicu Nadzornom odboru i Upravi društva za poslovnu godinu 2016. i imenovala je nove članove Nadzornog odbora kao predstavnike akcionara.

 

Na skupštini Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva o upotrebi bilansne dobiti za 2016. godinu. Za dividendu je određen dio bilansne dobiti u visini od 56,8 miliona eura, odnosno 2,50 eura bruto po akciji, što predstavlja 69% konsolidovane čiste dobiti Triglav grupe za 2016. godinu. Usvojeni prijedlog podjele bilansne dobiti Zavarovalnice uzima u obzir postojeće i očekivano kretanje adekvatnosti kapitala Grupe prema kapitalnim modelima S&P i Solventnost II kao i prema smjernicama Triglav grupe.

Uspješno poslovanje Triglave grupe u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav upoznali su akcionare sa godišnjim izvještajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za poslovnu godinu 2016. U skladu sa strateškim usmjerenjima Grupa je uspješno očuvala finansijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja. Grupa je 2016. godinu završila s dobiti višom od planirane, zadržala je vodeću poziciju na slovenačkom tržištu i u regionu Adria i već po drugi put zaredom ostvarila rast premija i dobila poboljšane rejtinge (iz »A-» na »A«).

Čvrsti temelji za buduće poslovne rezultate

Skupština akcionara je Upravi i Nadzornom odboru Zavarovalnice Triglav dala razrješnicu za poslovnu godinu 2016. Andrej Slapar, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem akcionarima na iskazanom povjerenju. Poslovanje Triglav grupe u protekloj godini bilo je dobro, posebno ako se uzmu u obzir zahtjevne prilike na finansijskim tržištima i visoki stepen konkurentnosti na našim osiguravajućim tržištima. Društvo će na ovim temeljima i uzimajući u obzir kriterijume politike upravljanja kapitalom moći da isplati srazmjerno visoku dividendu. U 2017. godinu ušli smo s novom strategijom, postavivši tako čvrste temelje za uspješno poslovanje u budućnosti u pravcu savremene, inovativne i dinamične osiguravajuće-finansijske grupe«.

Nova imena u Nadzornom odboru

Vlasnici su na Skupštini imenovali nove članove Nadzornog odbora, jer 12. 6. 2017. ističe mandat dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, predstavnicima akcionara i to Dubravku Štimcu, Mariju Gobbu, Gregoru Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću i Matiji Blažiču. Skupština je za nove članove Nadzornog odbora Zavarovalnice Triglav kao predstavnike akcionara imenovala Natašu Damjanovič, Žigu Škerjanca, Marija Gobba, Andreja Andoljšeka i Milana Tomaževiča. Njihov mandatni period počinje da teče 13. juna 2017.

Share on Google+