Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Skupština akcionara

 

SAZIV XXXVII VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

 

Na osnovu članova 135 – 143, čl. 149 stav 1 tačka 7 , čl.151 Zakona o privrednim društvima, („Sl.list RCG” br.65/20 0d 03.07.2020), člana 57. Statuta Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica, i odluke Odbora direktora sa 181. sjednice održane dana 14.06.2021.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju:

 

XXXVII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

za 22.07.2021.godine, koja će se održati u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A,

Podgorica

sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2021.godinu.

  Predlog odluke:

  1. Društvo za reviziju „Deloitte“ doo Podgorica bira se za pružanje usluga revizije statutarnih konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izvještaja Akcionarskog Društva za osiguranje „Lovćen“ Podgorica, revizije finansijskih podataka sadržanih u izvještajnom paketu za potrebe uključivanja u konsolidovane finansijske iskaze Triglav Grupe i revizije za potrebe Agencije za nadzor osiguranja za 2021.godinu.
  2. Odluka stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i nakon sprovedenog postupka registracije u CRPS.

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

 

Materijali sa predlogom odluke koja treba da se razmatra na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.Ukupan broj akcija LOVH koja o predloženoj odluci glasa je 1.828,634, a za donošenje odluke je potrebna dvotrećinska većina prisutnih akcionara.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

 

 1. Glasački listić
 2. Punomoćje
 3. Predlog odluke - Revizor

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tedo Đekanović, s.r.

 

 

 

 

 

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXXVI redovnoj Skupštini akcionara Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

 

XXXVI redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 26.04.2021. godine, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine.
 2. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine, sa Izvještajem menadžmenta.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2020.godini, sa Tabelom praćenja preporuka za isti period  i  Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2020.godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2020.godinu.

 

U skladu sa Zakonom, Stautom Društva i postojećim Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 

1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

2. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine, sa Izvještajem menadžmenta.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu za potrebe nadzora.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2020.godini, sa Tabelom praćenja preporuka za isti period  i  Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06536792% glasova (1.811.543 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01082775% glasova (198 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06547729% glasova (1.811.545 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01071838% glasova (196 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

 

 

 

U Podgorici, 28.04.2021.godine

Sekretar Društva

Željko Sekulović

 

 

 

 

 

 

SAZIV XXXVI REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG br 65/20 od 03.07.2020), člana 56 Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluke Odbora direktora sa 176. sjednice održane dana 23.03.2021.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

 

XXXVI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva za 26.04.2021.godine,

koja će se održati u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, Podgorica, sa početkom u 11h i predlaže sledeći

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine.
 2. Usvajanje Izvještaja ovlašćenog Revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2020.godine, sa Izvještajem menadžmenta.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2020.godinu za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2020.godini, sa Tabelom praćenja preporuka za isti period  i  Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2020.godinu.
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2020.godinu.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

 

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

 

 1. Glasački listić
 2. Punomoćje

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tedo Đekanović, s.r.

 

 

 

 

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXXV vanrednoj Skupštini akcionara Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

 

XXXV vanredna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 05.04.2021. godine, u 11:00 časova u prostorijma Društva, u ul.Slobode 13A, po utvrđenom dnevnom redu:

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica,

2. Donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica.

 

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i postojećim Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica.

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  99,06547729% glasova (1.811.545 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565 EUR) ZA i PROTIV  0,01071838% glasova (196 akcija nominalne vrijednosti 5,72007565  EUR) usvojena predmetna odluka.

 

2. Donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica.

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da su razriješeni dosadašnji članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica: g-din Tedo Đekanović, g-din Darko Popovski i g-din Tomaž Žust, te da su imenovani novi članovi Odbora direktora g-din Tedo Đekanović sa  362,311 glasova, g-din Tomaž Žust sa 362,308 glasova,  g-din Zoran Miloševič sa 362,308 glasova, Alenka Vrhovnik Težak sa 362,308 glasova, Marjeta Gorinšek sa 362,308 glasova, dok su dva glasačka listića proglašena nevažećim.

 

 

U Podgorici, 06.04.2021.godine

Sekretar XXXV vanredne Skupštine Društva

Jovan Boljević

 

 

 

 

SAZIV XXXV VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

Na osnovu članova 135 – 143, čl. 149 stav 1 tačka 7, čl. 151 i čl. 329 Zakona o privrednim društvima, („Sl.list RCG” br.65/20 0d 03.07.2020), člana 56. Statuta Akcionarskog Društva za osiguranje“ Lovćen” Podgorica, i odluke Odbora direktora sa 175. sjednice održane dana, 26.02.2021.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju:

 

XXXV vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

 za 05.04.2021. godine u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, Podgorica, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjih članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica.

 

 

Predlog odluke 1:

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština akcionara usvaja Statut Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen”

Podgorica.

 

Član 2.

Statut Društva iz člana 1 ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Shodno odredbama Zakona o Privrednim društvima i čl.91 Statuta Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica, Odbor direktora utvrđuje prijedlog Statuta, koji dostavlja na usvajanje Skupštini akcionara Društva.

 

Statut Društva se usvaja u cilju usklađivanja poslovanja i organizacije Društva sa Zakonom o Privrednim društvima (“Sl.list CG” broj 65/2020 od 03.07.2020) koji je stupio na snagu 11.07.2020.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

 

Predlog odluke 2:  

Član 1.

Ovom Odlukom Skupština akcionara razrješava dosadašnje članove Odbora direktora

i imenuje nove članove Odbora direktora Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica.

 

Član 2.

Razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica:

1.) G-din Tedo Đekanović

2.) G-din Darko Popovski

3.) G-din Tomaž Žust

 

Član 3.

Imenuju se novi članovi Odbora direktora Akcionarskog društva za osiguranje

 “Lovćen” Podgorica:

1.) Član Odbora direktora: G-din Tedo Đekanović

2.) Član Odbora direktora: G-din Tomaž Žust

3.) Član Odbora direktora: G-din Zoran Miloševič

4.) Nezavisni Član Odbora direktora (u smislu člana 156. Zakona o privrednim društvima"Sl.list CG” br. 65/20): G-đa Alenka Vrhovnik Težak

5.) Nezavisni Član Odbora direktora (u smislu člana 156. Zakona o privrednim društvima "Sl.list CG” br. 65/20): G-đa Marjeta Gorinšek

      

Član 4.

Mandat članovima Odbora direktora traje 4 (četiri) godine.

Za vrijeme trajanja mandata članovi Odbora direktora imaju prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa Zakonom i aktima Društva.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Shodno odredbama Zakona o Privrednim društvima i odredbama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica, Odbor direktora utvrđuje prijedloge materijala i odluka koje razmatra Skupština akcionara Društva.

Shodno odredbama člana 133 stav 1 tačka 3 i 4 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG” br. 65/20), Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Shodno čl.158 stav 4 Zakona o Privrednim društvima(“Sl.list CG” broj 65/2020 od 03.07.2020) pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionar, odnosno akcionari, koji zajedno imaju najmanje 5% osnovnog kapitala.

S tim u vezi, Triglav INT, holdinška družba d.d., kao akcionar koji posjeduje 99.06536792% osnovnog kapitala, predložila je lica navedena u dispozitivu ove Odluke za nove članove Odbora direktora.

Promjena članova Odbora direktora je inicirana usklađivanjem strukture Odbora direktora sa Zakonom o Privrednim društvima (“Sl.list CG” broj 65/2020 od 03.07.2020) koji je stupio na snagu 11.07.2020).

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara Akcionarskog Društva za osiguranje “Lovćen” Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

 

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

 

 1. Glasački listić 1 - Akcionari
 2. Glasački listić 2 – članovi OD
 3. Punomoćje
 4. Predlog odluke - Statut
 5. Predlog odluke - Odbor direktora

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tedo  Đekanović, s.r.

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXXIV vanrednoj Skupštini akcionara Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XXXIV vanredna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 26.06.2020. godine, u 11:00 časova u prostorijma Društva, u ul.Slobode 13A, po utvrđenom dnevnom redu:

 

Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2020.godinu.

Donošenje Odluke o emisiji akcija bez javne ponude radi zamjene postojećih akcija u cilju izjednačavanja njihove nominalne vrijednosti.

Donošenje Odluke o izmjenama Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica.

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i postojećim Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

1.Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2020.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 0.5431% glasova (1,779 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

2.Donošenje Odluke o emisiji akcija bez javne ponude radi zamjene postojećih akcija u cilju izjednačavanja njihove nominalne vrijednosti.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 0 0.5431% glasova (1,779 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da  je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 0.5431% glasova (1,779 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna odluka.

 

 

 

 

U Podgorici, 10.07.2020.godine

Sekretar Društva

Maša Radulović

  

SAZIV XXXIV VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

 

Na osnovu člana 36.Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 56. Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluka Odbora direktora sa 167. sjednice održane dana 20.05.2020.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o sazivanju

 

XXXIV vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

 za 26.06.2020.godine (petak) u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2020.godinu.
 2. Donošenje Odluke o emisiji akcija bez javne ponude radi zamjene postojećih akcija u cilju izjednačavanja njihove nominalne vrijednosti.
 3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica.

 

 

Predlog odluke 1:

 

 1. Društvo za reviziju „Deloitte“ doo Podgorica bira se za pružanje usluga revizije statutarnih konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izvještaja „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, revizije finansijskih podataka sadržanih u izvještajnom paketu za potrebe uključivanja u konsolidovane finansijske iskaze Triglav Grupe i revizije za potrebe Agencije za nadzor osiguranja za 2020.godinu.
 1. Odluka stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i nakon sprovedenog postupka registracije u CRPS.
 2.  

  Predlog odluke 2:  

  Član 1

  Lovćen osiguranje AD sa sjedištem u Podgorici, ulica Slobode 13a, (u daljem tekstu: Društvo), upisan u Registar emitenata kod Komisije za tržište kapitala pod rednim brojem 15, ovom odlukom emituje akcije, bez javne ponude radi zamjene postojećih akcija u cilju promjene i izjednačavanja njihove nominalne vrijednosti – homogenizacija akcija.

   

  Član 2

  Ukupan akcijski kapital Društva na dan donošenja ove odluke iznosi 10.459.924,82 € i iskazan je u sljedećim akcijama:

  1. Akcije simbola trgovine LOVN

  ISIN broj: MELOVNRF1PG4

  CFI kod: ESVUFR

  Broj akcija: 1.501.081

  Nominalna vrijednost: 2,13135875 €

  Broj glasova: svaka akcija jedan glas

  Obim emisije: 3.199.342,1238087

  1. Akcije simbola trgovine LOVO

  ISIN broj: MELOVORA1PG8

  CFI kod: ESVUFR

  Broj akcija: 327.553

  Nominalna vrijednost: 22,16613098 €

  Broj glasova: svaka akcija jedan glas

  Obim emisije: 7.260.582,7008919

   

  Akcije pod tač. 1 i tač. 2 stava 1 ove odluke u daljem tekstu se zajednički nazivaju postojeće akcije.

   

   

   

  Član 3

  Društvo izdaje obične akcije ukupnog obima emisije od 10.459.924,82 €, koji je podeljen na 1.828.634 akcija, nominalne vrednosti od 5,72007565209877 € po akciji, kojima se zamenjuju postojeće akcije iz člana 2 ove odluke, tako da se:

  • 1.501.081 običnih akcija simbola trgovine LOVN, nominalne vrijednosti: 2,131358747462662 € zamjenju sa 1.501.081 običnih  akcija, nominalne vrednosti od 5,72007565209877 €  po akciji,
  • 327.553 običnih akcija simbola trgovine LOVO, nominalne vrijednosti: 22,16613097727696 €, zamjenju sa 327.533 običnih  akcija, nominalne vrednosti od 5,72007565209877 €  po akciji.

   

  Član 4

  Prije i posle izdavanja ovih akcija, a u skladu sa ovom odlukom, broj novoizdatih akcija svakom pojedinom akcionaru je proporcionalan broju postojećih akcija koje akcionar posjeduje čime upravljačka struktura akcionara koji su upisani kao akcionari kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva ostaje nepromijenjena, što odgovara principu ravnopravnosti akcionara.

   

  Obične akcije društva koje se izdaju u skladu sa ovom odlukom, izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

   

  Akcije iz stava 1. ovog člana izdaju se akcionarima koji su evidentirani u Centralnom registru hartija od vrijednosti Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

   

  Član 5

  Akcijama iz člana 3 ove odluke zamjenjuju se i poništavaju ranije emisije i izdaje se nova  emisija akcija po osnovu zamjene.

   

  Član 6

  Akcije izdate ovom emisijom su obične  akcije sa pravom glasa.

  Akcije izdate ovom emisijom daju sljedeća prava:

  • pravo na upravljanje srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
  • pravo na dividendu srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
  • pravo na učešće u raspodjeli imovine Društva u slučaju stečaja ili likvidacije srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
  • pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Društva novčanim ulozima srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva;
  • druga prava utvrđena Statutom Društva srazmjerno učešću u akcijskom kapitalu Društva.

   

  Član 7

  Emitent će ovu emisiju akcija evidentirati kod Komisije za tržište kapitala, podnoseći zahtjev za evidentiranje ove emisije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja ove odluke.

   

  Član 8

  Društvo će, u skladu sa propisima i odredbama ove odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva.

  Ovom odlukom ovlašćuje se Sekretar društva za potpisivanje odgovarajućih zahtjeva, formulara, ugovora i drugih neophodnih dokumenata i preduzimanje svih pravnih radnji u postupku upisa akcija i vlasništva na akcijama kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva i drugih postupajućih organa i institucija.

   

  Član 9

  Ovlašćuje se Sekretar Društva da Komisiji za tržište kapitala dostavi odluku i sve druge neophodne akte za evidentiranje emisije u skladu sa Zakonom.

   

   

  Član 10

  Lice ovlašćeno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa emisijom akcija iz ove odluke je Maša Radulović, sekretar Društva.

   

  Član 11

  Akcije Društva sa promijenjenom nominalnom vrijednošću, u skladu sa ovom odlukom, biće uključene na organizovano tržište – berzansko tržište u okviru Montenegroberze AD, na kojem su bile uključene postojeće akcije Društva koje se mijenjanju ovom odlukom.

   

  Član 12

  Ova odluka stupa na snagu danom prijema rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju ove emisije.

   

   

  Predlog odluke 3:

   

  Član 1

  Mijenja se stav 1  člana 16 Statuta tako da sada glasi:

  „Osnovni kapital Društva je podijenjen na 1.828.634 akcija, nominalne vrijednosti od 5,72007565209877 EUR po akciji, odnosno ukupan  iznos osnovnog kapitala je 10.459.924,82 EUR.“

  Član 2

  Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

  Član 3

  Odluka stupa na snagu nakon prijema rešenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju akcija po osnovu zamjene, saglasnosti Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore na izmjene Statuta i nakon sprovedenog postupka registracije u CRPS.

   

   

   

  Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

   

  Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

   

  Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

   

  Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

   

                           

  1. Glasački listić 1.
  2. Glasački listić 2.
  3. Glasački listić 3.
  4. Predlog odluke 1. - Revizor
  5. Predlog odluke 2. - Akcije
  6. Predlog oduke 3. - Statut

   

   

   

   

   

  PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

  Tedo  Đekanović, s.r.

Informacija

o rezultatima glasanja na XXXIII redovnoj Skupštini akcionara Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XXXIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 24.04.2020. godine, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2019.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2019.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu sa Izvještajem menadžmenta.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2019.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2019.godinu.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2019.godinu.

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i postojećim Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2019.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2019.godine.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 2,65544813%, glasova (8.698 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR)  usvojena predmetna Odluka.

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu sa Izvještajem menadžmenta.

 

 

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 2,65544813%, glasova (8.698 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna Odluka.

 

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 2,65544813%, glasova (8.698 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna Odluka.

 

 1. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu za potrebe nadzora.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 2,65544813%, glasova (8.698 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna Odluka.

 

 1.   Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2019.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2019.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 2,65544813%, glasova (8.698 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) usvojena predmetna Odluka.

 

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući je konstatovao da je g-din Tedo Đekanović dobio 311.543 glasova, g-din Tomaž Žust 311.543 glasova i g-din Darko Popovski 311.543 glasova, po osnovu učešća u ukupnom kapitalu akcija čija je pojedinačna nominalna vrijednost 22,16613097727696 EUR i g-din Tedo Đekanović dobio 1.500.000 glasova, g-din Tomaž  Žust 1.500.000 glasova i g-din Darko Popovski 1.500.000 glasova, po osnovu učešća u ukupnom kapitalu akcija čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,131358747462662 EUR, dok je jedan glasački listić proglašen nevažećim.

 1. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2019.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa  95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – 2,65544813%, glasova (8.698 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR)  usvojena predmetna Odluka.

 

 

 

U Podgorici, 30.04.2020.godine

Sekretar Društva

Maša Radulović

 

 

Na osnovu čl. 36 i 39b Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 45 st. 2,3 i 4 i člana 56 Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluka Odbora direktora sa 164. sjednice održane dana 19.03.2020.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o održavanju

 

XXXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva

 za 24.04.2020.godine (petak), koja će se održati glasanjem elektronskim putem sa početkom u 11h

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2019.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2019.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu sa Izvještajem menadžmenta.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2019.godinu za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2019.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2019.godinu.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2019.godinu.

 

Skupština akcionara će se održati elektronskim putem u skladu sa članom 45 stav 2 tačka 3 Statuta Lovćen osiguranje AD i to na način što će se akcionarima omogućiti glasanje elektronskim putem, posredstvom linka, tokom održavanja sjednice.
 

U radu skupštine akcionara koja je zakazana za 24.04.2020.godine akcionari mogu učestvovati isključivo elektronskim putem, posredstvom linka, radi obezbjeđenja postupanja Društva u skladu sa članom 1 stav 1 tačka 3  Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa.
 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.
 

Akcionari mogu glasati isključivo elektronskim putem bez prisustva na sjednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose odluke.
 

Imajuči u vidu trenutnu situaciju u zemlji i okruženju, mole se akcionari koji bi prisustvovali sjednici da za sve dodatne informacije u vezi načina održavanja predmetne Skupštine, pozovu broj  069/124627.
 

Uputstvo o načinu održavanja sjednice kao i materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini, na zahtjev akcionara biće dostavljeni na email adresu koju naznače, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.
 

Prijave za učestvovanje na Skupštini elektronskim putem, kao i pisana punomoćja za glasanje ovjerena u skladu sa Zakonom, poslati na email: masa.radulovic@lo.co.me, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi evidencije sa tim da elektronska punomoćja moraju biti potpisana kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, a uz prijavu za učestvovanje i punomoćje akcionar je obavezan da dostavi dokaz o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis.
 

Akcionari koji ne posjeduju kvalifikovani digitalni sertifikat za napredni elektronski potpis obavezni su da prijave za učestvovanje na Skupštini akcionara dostave potpisane i ovjerene u skladu sa zakonom na adresu Društva: ulica Slobode 13a, 81 000 Podgorica, Crne Gora.
 

Prisutnim akcionarima za svrhu održavanja Skupštine akcionara elektronskim putem smatraće se samo akcionari koji su dostavili prijavu za učestovanje na Skupštini elektronskim putem u skladu sa gore datom instrukcijom.
 

Pravo na postavljanje pitanja-svaki akcionar ili punomoćnik akcionara može članovima Odbora direktora postaviti pitanje koje se odnosi na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, elektronskim putem, na email: masa.radulovic@lo.co.me.
 

Pravo dobijanja odgovora na postavljena pitanja - Svaki akcionar ima pravo da zahtijeva informacije ili objašnjenje od članova Odbora direktora. Objašnjenje tj. odgovor će biti dostavljen elektronskim putem, na e-mail adresu o kojoj akcionar prethodno obavijesti Društvo, uz obavještenje o broju mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provjere autentičnosti elektronske poruke kojom je glasao elektronskim putem.
 

Akcionari su dužni da, prilikom glasanja elektronskim putem,  glasački listić, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.lo.co.me dostave Društvu, potpisan kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis, uz dostavljanje dokaza o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu izdatom od strane sertifikacionog tijela koje je upisano u registar koji vodi nadležni organ u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje i elektronski potpis, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu: masa.radulovic@lo.co.me, uz  obavezu da e-mailom obavijesti Društvo o e-mail adresi sa koje će glasati i o broju mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provjere autentičnosti elektronske poruke kojom je glasao elektronskim putem.
 

Odluke koje su usvojene na sjednici skupštine akcionara Društvo će objaviti na internet stranici  www.lo.co.me sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Društva.
 

 

U slučaju stabilizacije situacije u zemlji i okruženju, sjednica Skupštine akcionara će se održati na uobičajen način 24.04.2020.godine (petak), u prostorijama Društva na adresi ul. Slobode 13A, sa početkom u 11h, sa tim da se i u slučaju održavanja skupštine akcionara na redovan način, glasanje koje su akcionari izvršili u skladu sa gore navedenim uputstvima, prihvata i uzima u obzir kao valjano.

 

1. Glasački listić

2. Glasački listić OD

3. Punomoćje

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tedo Đekanović, s.r.

 

 

 

 

Informacija o rezultatima glasanja na XXXII vanrednoj Skupštini akcionara Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XXXII vanredna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 04.10.2019. godine u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 1. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019.godinu.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.
 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.

XXXII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, prisustvovao je predstavnik većinskog akcionara Triglav INT, holdinška družba dd Ljubljana po punomoćju Št.ov:4205/2019 od 30.09.2019.godine.

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i postojećim Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 1. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa 95.11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2.131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – nije bilo, usvojena predmetna Odluka i da je „Deloitte” doo  izabran za Revizora Društva za 2019.g.

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa 95.11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2.131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – nije bilo, usvojena Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

 

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.

 

 Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je nakon glasanja konstatovao da je sa 95.11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2.131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – nije bilo, usvojena nova Odluka o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora.

 

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                   Sekretar Društva

                                                                                                                                                    Maša Radulović

 

 

 

SAZIV XXXII VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 01-726/1

Podogrica, 30.08.2019..godine

 

Na osnovu člana 36.Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 56. Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluka Odbora direktora sa 161. sjednice održane dana 29.08.2019.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o održavanju

 

XXXII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

 za 04.10.2019.godine (petak) u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2019.godinu.

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.
 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.

 

Predlog odluke 1:

 

 1. Društvo za reviziju „Deloitte“ doo Podgorica bira se za pružanje usluga revizije statutarnih konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izvještaja „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, revizije finansijskih podataka sadržanih u izvještajnom paketu za potrebe uključivanja u konsolidovane finansijske iskaze Triglav Grupe i revizije za potrebe Agencije za nadzor osiguranja za 2019.godinu.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predlog odluke 2:

 

 1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.
 2. Sastavni dio ove Odluke čini Poslovnik o radu Skupštine akcionara „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.
 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predlog odluke 3:

Član 1.

Određuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica.

Mjesečna naknada iz stava 1. ovog člana sastoji se od:

 • osnovne naknade i
 • dodatka za obavljanje funkcije člana.

 

Član 2.

Osnovna mjesečna naknada iz člana 1. stav 2. alineja 1. ove odluke iznosi:

 • 350 EUR u bruto iznosu za zaposlene u Grupi Triglav,
 • 1000 EUR u bruto iznosu za ostale članove Odbora direktora.

 

Dodatak za obavljanje funkcije člana iz člana 1. stav 2. alineja 2. ove odluke iznosi:

 • za obavljanje dužnosti predsjednika Odbora direktora u visini 20% osnovne naknade,
 • za obavljanje funkcije člana komisije Odbora direktora u visini 10% osnovne naknade, odnosno 20% osnovne naknade za obavljanje funkcije predsjednika komisije.

 

Članovi Odbora direktora imaju pravo na naknadu za vrijeme trajanja mandata.

 

Za određivanje naknade članova komisije Odbora direktora, koji nisu članovi Odbora direktora, se uzimaju u obzir propisane visine naknada za članove Odbora direktora.

 

Član 3.

Članovi Odbora direktora imaju pravo na povrat troškova prevoza i smještaja, koji nastanu u vezi sa obavljanjem dužnosti člana Odbora direktora i to saglasno propisima o poresko priznatim troškovima prevoza i smještaja.

 

Na povrat troškova smještaja imaju pravo samo oni članovi, čije je stalni ili privremeni boravak udaljen najmanje 100 km od mjesta održavanja sjednice Odbora direktora, kao i u slučaju kada se iz objektivnih razloga član nije mogao vratiti (nije bilo javnog transporta, itd.).

 

član 4.

Pravo na naknadu za članstvo u Odboru direktora ili komisijama Odbora direktora nemaju članovi Uprave Zavarovalnice Triglav i zaposleni u Području upravljanja zavisnim društvima Zavarovalnice  Triglav.

 

Član 5.

Оdluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

 

 1. Glasački listić
 2. Punomoćje
 3. Predlog odluke – Revizor
 4. Predlog odluke - Poslovnik
 5. Predlog odluke  - Nagrađivanje

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tedo  Đekanović, s.r.

 

 

 

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 01-296/1

Podogrica,21.03.2019.godine

 

Na osnovu člana 36.Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 56. Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluka Odbora direktora sa 152. sjednice održane dana 20.03.2019.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o održavanju

 

XXXI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva

 za 25.04.2019.godine (četvrtak), u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2018.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2018.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2018.godinu sa Izvještajem menadžmenta.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2018.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2018.godinu za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2018.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2018.godinu.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica.
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018.godinu.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

 

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

 

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili saglasnosti.

 

 

 1. Glasački listić
 2. Glasački listić – članovi OD
 3. Punomočje

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Tedo Đekanović, s.r.

 

Informacija o rezultatima glasanja na XXX vanrednoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XXX vanredna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 12.10.2018. godine u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.
 2. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018.godinu.

 

XXX vanrednoj sjednici Skupštine akcionara, prisustvovao je predstavnik većinskog akcionara Triglav INT, holdinška družba dd Ljubljana, kao i predstavnik OIF Monete.

 

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 

1. Odluka o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Predsjedavajući je, povodom ove tačke dnevnog reda, naveo da je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dosadašnjim članovima Odbora direktora istekao mandat na današnjoj  Skupštini akcionara  zbog ostavke člana g-dina Davida Benedeka, i  da u skladu sa tim, Skupština akcionara treba da konstatuje prestanak članstva u Odboru direktora dosadašnjim članovima i izabere novi Odbor direktora.

 

Takođe je istakao da je Triglav INT d.d. Ljubljana, kao većinski vlasnik u skladu sa Zakonom predložio  da se u Odbor direktora „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica ponovo izaberu dosadašnji članovi Odbora direktora g-din Tomaž Žust i g-din Darko Popovski, a kao novi član predložen je g-dina Tedo Đekanović.

 

Predsjedavajući je dalje naveo da su predloženi kandidati g-din Tomaž Žust i g-din Darko Popovski u skladu sa Uputstvom Agencije za nadzor osiguranja, dostavili Skupštini akcionara ovjerene izjave da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih im je Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore izdala prve saglasnosti za imenovanje u Odboru direktora, dok je za g-dina Teda Đekanovića predata dokumentacija regulatoru radi izdavanja saglasnosti na imenovanje, istovremeno ukazujući da će članovima Odbora direktora mandat teći od dana dobijanja saglasnosti na imenovanja od strana regulatora.

 

Glasanje je, saglasno Zakonu, obavljeno putem glasačkih listića, uz primjenu sistema kumulativnog glasanja.

 

Predsjedavajući je konstatovao da je, uz primijenjen sistem kumulativnog glasanja, g-din Tedo Đekanović dobio 311.753 glasova, g-din Tomaž Žust 311.753 glasova i g-din Darko Popovski 311.753 glasova, po osnovu učešća u ukupnom kapitalu akcija čija je pojedinačna nominalna vrijednost 22,16613097727696 EUR i g-din Tedo Đekanović dobio 1.501.013 glasova, g-din Tomaž  Žust 1.501.013 glasova i g-din Darko Popovski 1.501.013 glasova, po osnovu učešća u ukupnom kapitalu akcija čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,131358747462662 EUR.

 

2. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018.godinu.

 

Kod ove tačke Predsjedavajući Skupštine je informisao prisutne da je za „Ernst&Young“ Montenegro regulator izdao Rešenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora br. 03-886/2-18 od 26.09.2018.godine, pa je stavljena je na glasanje Odluka o izboru Revizora Društva za 2018.godinu.

 

Nakon glasanja Predsjedavajući Skupštine je konstatovao da je sa 95.1763% glasova (313.753 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR, i 99,995% glasova (1.501.013 akcija nominalne vrijednosti 2.131358747462662 EUR)  ZA,  PROTIV – nije bilo, usvojena predmetna Odluka.

 

Sekretar Društva 

   Maša Radulović

 


 

SAZIV XXX VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 01-926/1

Podogrica,14.09.2018.godine

 

Na osnovu čl. 36. i 40.Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 56. Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluka Odbora direktora sa 145. sjednice održane dana 14.09.2018.godine, Odbor direktora objavljuje obavještenje o održavanju

 

XXX vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva

 za 12.10.2018.godine (petak), u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.
 2. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2018.godinu.

 

Predlog odluke 1:

 1. Na osnovu ostavke od 04.09.2018. godine, g-dinu Davidu Benedeku prestaje mandat člana Odbora direktora. Na osnovu odredbe stava 6. člana 42. Zakona o privrednim društvima razrješavaju se prije isteka mandata dosadašnji članovi Odbora direktora:
 • G-din David Benedek,
 • G-din Darko Popovski,
 • G-din Tomaž Žust.

 

 1. Za članove Odbora direktora se predlažu:
 • G-din Tedo Đekanović,
 • G-din Darko Popovski,
 • G-din Tomaž Žust.

 

 1. Predloženim članovima Odbora direktora mandat ističe na prvoj narednoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva.
 2. Za predložene kandidate g-dina Darka Popovskog i g-dina Tomaža Žusta Skupština akcionara usvaja ovjerene izjave da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su prilikom prethodnog imenovanja dobili saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore.

 

 

 1. Ova odluka stupa na snagu i mandat članova Odbora direktora počinje teći na dan kada Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore izda saglasnost za imenovanje svih članova Odbora direktora iz tačke 2. Odluke.

 

Predlog odluke 2:

 1. Društvo za reviziju „Ernst&Young“ Montenegro bira se za pružanje usluga revizije statutarnih konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izvještaja „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i izvještavanja za potrebe Agencije za nadzor osiguranja za 2018.godinu,u skladu sa međunarodnim standardima.
 1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

 

Materijali sa predlozima odluka koje treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili saglasnosti.

 

 

 1. Glasački listić
 2. Glasački listić- članovi OD
 3. Punomoćje
 4. Predlog odluke- mandat OD
 5. Predlog odluke- Revizor

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

David Benedek, s.r.

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXIX REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

“Lovćen” osiguranje AD Podgorica

Podgorica, 10.05.2018. godine

 

 

                                                                     Informacija

o rezultatima glasanja na XXIX redovnoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

 

XXIX redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 26.04.2018. godine u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2017.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2017.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu  za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2017.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2017.godinu.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

XXIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara, prisustvovao je predstavnik većinskog akcionara Triglav INT, holdinška družba dd Ljubljana.

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

1.Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2017.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2017.godine jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR), i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR),  „PROTIV” nije bilo.

 

2.Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR), i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR),  „PROTIV” nije bilo.

 

3.Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu, jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR), i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR),  „PROTIV” nije bilo.

 

4.Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu  za potrebe nadzora, jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR), i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR),  „PROTIV” nije bilo.

 

5.Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2017.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2017.godinu, jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,11224138% glasova (311.543 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR), i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2,131358747462662 EUR),  „PROTIV” nije bilo.

 

6.Odluka  o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Saglasno članu 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.RCG“ br.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, ističe mandat dana 26.04.2018.godine, kada se bira novi Odbor direktora Društva, s tim da članovi Odbora direktora mogu biti ponovo birani u mandatu koji  nije ograničen.

Predloženi kandidati u skladu sa Uputstvom Agencije za nadzor osiguranja, dostavili su Skupštini akcionara ovjerene izjave da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih im je Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore izdala prve saglasnosti za imenovanje u Odboru direktora, i kako nije protekao rok od 5 godina, na osnovu ovih izjava predloženim članovima će biti izdate nove saglasnosti za imenovanje u Odboru direktora, nakon što Skupština akcionara usvoji predmetne izjave zajedno sa odlukom o izboru članova Odbora direktora.

 

Glasanje je, saglasno Zakonu, obavljeno putem glasačkih listića, uz primjenu sistema kumulativnog glasanja, pa je g-din David Benedek dobio 311.543 glasova, g-din Tomaž Žust 311.543 glasova i g-din Darko Popovski 311.543 glasova, po osnovu učešća u ukupnom kapitalu akcija čija je pojedinačna nominalna vrijednost 22,16613097727696 EUR i g-din David Benedek dobio 1.500.000 glasova, g-din Tomaž  Žust 1.500.000 glasova i g-din Darko Popovski 1.500.000 glasova, po osnovu učešća u ukupnom kapitalu akcija čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,131358747462662 EUR.

 

 

 

 

 

Sekretar Društva 

   Maša Radulović
 SAZIV XXIX REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 01-437/1

Podogrica, 23.03.2018.godine

 

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 56. Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluke Odbora direktora sa 137. sjednice održane dana 23.03.2018.godine, Odbor direktora saziva

 

XXIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva

 za 26.04.2018.godine (četvrtak), u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2017.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2017.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu  za potrebe nadzora.
 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2017.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2017.godinu.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama van sjedišta Društva, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje ½ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili saglasnosti.

 

 1. Glasački listić
 2. Punomoćje
 3. Glasački listić – članovi OD
 4. Predlog odluke – mišljenje aktuara
 5. Predlog odluke – mišljenje revizora
 6. Predlog odluke – izvještaj o poslovanju
 7. Predlog odluke – izvještaj za potrebe nadzora
 8. Predlog odluke – izvještaj odluke interna revizija
 9. Predlog odluke – mandat OD

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

David Benedek, s.r.
 

 

 

 

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXVIII VANREDNOJ SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

“Lovćen” osiguranje AD Podgorica

Podgorica, 12.10.2017. godine

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXVIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica

 

XXVIII vanredna sjednica Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, održana je 02.10.2017.godine u Podgorici, u prostorijama Društva u ul.Slobode 13A u 11h, sa sledećim dnevnim redom:

 

1. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2017.godinu

 

Prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore, izdala je potrebno Rešenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora br. 03-900/2-17 od 29.09.2017.godine.

 

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici je donijeta odluka koja je bila na dnevnom redu, na način što su za njeno usvajanje glasali predstavnici akcionara sa 95.5915% glasova (313.113 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2.131358747462662 EUR).

 

Sekretar Društva

Maša Radulović

 


 

 „LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

   ODBOR DIREKTORA

   Broj: 01-1231/1

   Podgorica, 29.08.2017.godine

 

Na osnovu čl. 35. i 40. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.06/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), člana 37. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluke Odbora direktora Društva sa 131.sjednice održane dana 22.08.2017.godine, Odbor direktora saziva

XXVIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA 

za 02.10.2017.godine (ponedeljak), sa početkom u 11h, u prostorijama Društva u Podgorici, ul.Slobode 13A  i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2017.godinu.

 

Predlog Odluke o izboru Revizora za 2017.godinu.

 

 1. Društvo za reviziju „ERNST&YOUNG“ Montenegro d.o.o Podgorica  bira se za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica za 2017.godinu, u skladu sa međunarodnim standardima.
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

 

Materijal sa predlogom odluke koji treba da se razmotri na Skupštini akcionara dostupni su na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama van sjedišta Društva, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

 1. Predlog Odluka Revizor
 2. Punomoćje
 3. Glasački listić

 

 

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                          David Benedek,s.r.

 

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXVII REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

 

“Lovćen“ osiguranje AD Podgorica

 Podgorica, 10.05.2017. godine

 

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXVII redovnoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

 

XXVII redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 25.04.2017. godine u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2016.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2016.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2016.godinu.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2016.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2016.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2016.godinu.
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

Na XXVII redovnoj sjednici Skupštine akcionara, pored predstavnika većinskog akcionara, pravo učešća i glasanja u skladu za Zakonom o privrednim društvima, ostavarila je i ovlašćena predstavnica akcionara “13.jul Plantaže” AD.

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

1.Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara Rudija Lipovca datog na Godišnji finansijski izvještaj  i Godišnji izvještaj o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2016.godine jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,0708% glasova (311.407 akcija od ukupno 327.553) i 99,9278% glasova (1.500.000 akcija od ukupno 1.501.081), “PROTIV” i uzdržanih nije bilo.

 

2.Odluka o usvajanju Mišljenja revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2016.godinu, jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,0708% glasova (311.407 akcija od ukupno 327.553) i 99,9278% glasova (1.500.000 akcija od ukupno 1.501.081), “PROTIV” i uzdržanih nije bilo.

 

3.Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica za 2016.godinu, jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,0708% glasova (311.407 akcija od ukupno 327.553) i 99,9278% glasova (1.500.000 akcija od ukupno 1.501.081), “PROTIV” i uzdržanih nije bilo.

 

4.Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja Službe interne revizije „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica o izvršenoj reviziji za 2016.godinu sa Mišljenjem Odbora dirketora jer je “ZA” usvajanje odluke bilo 95,0708% glasova (311.407 akcija od ukupno 327.553) i 99,9278% glasova (1.500.000 akcija od ukupno 1.501.081), “PROTIV” i uzdržanih nije bilo.

 

5.Odluka  o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Saglasno članu 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.RCG“ br.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, ističe mandat dana 25.04.2017.godine, kada se bira novi Odbor direktora Društva, s tim da članovi Odbora direktora mogu biti ponovo birani u mandatu koji  nije ograničen.

Predloženi kandidati u skladu sa Uputstvom Agencije za nadzor osiguranja, dostavili su Skupštini akcionara ovjerene izjave da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih im je Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore izdala prve saglasnosti za imenovanje u Odboru direktora, i kako nije protekao rok od 5 godina, na osnovu ovih izjava predloženim članovima će biti izdate nove saglasnosti za imenovanje u Odboru direktora, nakon što Skupština akcionara usvoji predmetne izjave zajedno sa odlukom o izboru članova Odbora direktora.

 

Glasanje je, saglasno Zakonu, obavljeno putem glasačkih listića, uz primjenu sistema kumulativnog glasanja, pa je g-din David Benedek dobio 411.407 glasova, g-din Tomaž Žust 411.407 glasova i g-din Darko Popovski 411.407 glasova, tj. g-din David Benedek dobio 1.500.000 glasova, g-din Tomaž Žust 1.500.000 glasova i g-din Darko Popovski 1.500.000 glasova,odnosno većinom od ukupnog broja glasova.

 

 

Sekretar Društva 

   Maša Radulović

 


 

SAZIV XXVII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj: 01-374/1

Podogrica, 21.03.2017.godine

 

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG” br,06/02 i „Sl.list CG”  br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 56. Statuta „Lovćen” osiguranja AD Podgorica i odluke Odbora direktora sa 125. sjednice održane dana 21.03.2017.godine, Odbor direktora saziva

 

XXVII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva

 za 25.04.2017.godine (utorak), u prostorijama Društva, u ul.Slobode 13A, sa početkom u 11h, i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem izvještaju o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2016.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2016.godine.
 2. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2016.godinu.
 3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2016.godinu.
 4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2016.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije „Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji za 2016.godinu.
 5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama van sjedišta Društva, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje ½ od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili saglasnosti.

 

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

David Benedek, s.r.

 

 1. Glasački listić
 2. Punomoćje
 3. Glasački listić - članovi OD
 4. Odluka - mišljenje aktuar
 5. Odluka - mišljenje revizora
 6. Odluka - izvještaj o poslovanju
 7. Odluka - interna revizija
 8. Odluka mandat OD

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXVI VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

 

„Lovćen“ osiguranje AD Podgorica

Podgorica, 20.10.2016. godine

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXVI vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica

 

XXVI vanredna sjednica Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, održana je 17.10.2016.godine u Podgorici, u prostorijama Društva u ul.Slobode 13A u 16h, sa sledećim dnevnim redom:

 

1. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016.godinu.

2. Donošenje Odluke o usaglašavanju Statuta sa Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti.

 

Prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore, izdala je potrebno Rešenje o davanju odobrenja za imenovanje spoljnjeg revizora br. 03-1138/2-16 od 14.10.2016.godine, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na izmjene Statuta br. 03-1389/2-16 od 10.10.2016.godine.

 

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete odluke koje su bile na dnevnom redu, na način što su za njihovo usvajanje glasali predstavnici akcionara sa 95.0827% glasova (311.446 akcija nominalne vrijednosti 22,16613097727696 EUR) i 99,92798523% glasova (1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 2.131358747462662 EUR).

 

Sekretar Društva

Maša Radulović

 


 

SAZIV XXVI VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA


 

  „LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA
   ODBOR DIREKTORA
   Broj: 01-931/1
   Podgorica, 14.09.2016.godine

 

Na osnovu čl. 35. i 40. Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG“ br.06/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), čl. 37.-51. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluka Odbora direktora Društva sa 115.sjednice od 08.09.2016.godine i 116.sjednice od 13.09.2016.godine, Odbor direktora saziva
 


 


 

XXVI VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA 


 


 

za 17.10.2016.godine (ponedeljak), sa početkom u 11h, u prostorijama Društva u Podgorici, ul.Slobode 13A  i predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.    Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2016.godinu.
2.    Donošenje Odluke o usaglašavanju Statuta sa Rešenjem Komisije za hartije od vrijednosti.


Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara dostupni su na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama van sjedišta Društva, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 2/3 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

1.    Predlog odluke o izboru Revizora Društva
2.    Predlog odluke o usaglašavanju Statuta
 

3.    Statut za XXVI Skupštinu

4.    Glasački listić

5.    Punomoćje
 ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK
David Benedek,s.r.
 

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA ZA XXV REDOVNU SKUPŠTINU

 

“LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA                                               

 ODBOR DIREKTORA 

 Broj: 01-462/1

 Podgorica,13.04.2016.godine

 

Na osnovu člana 36. i 37. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.list RCG“ br. 06/02 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11),  člana 56. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluke Odbora direktora Društva sa sjednice održane 11.04.2016.godine, Odbor direktora Društva  objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

AKCIONARIMA O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA ZA XXV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA LOVĆEN OSIGURANJA AD PODGORICA

 

 

Redovna skupština akcionara Lovćen osiguranja AD Podgorica održaće se 28.04.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Direkcije Društva, Podgorica, Ul.Slobode 13A  sa proširenim

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem Izvještaju o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2015.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja “Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2015.godine,

2. Usvajanje  Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2015.godinu,

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2015.godinu,

4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2015.godini, sa Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije “Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2015.godinu,

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

6. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti akcija radi pokrivanja gubitaka.


Predlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva smanjenjem nominalne vrijednosti akcija radi pokrivanja gubitaka:

 

1. Sadašnji registrovani kapital „LOVĆEN“ osiguranja AD sa sjedištem u Podgorici, ulica Slobode 13A (u daljem tekstu: Društvo) kod Komisije za hartije od vrijednosti po rješenju br. 02/2e-18/4-16 od 21. januara 2016.godine, iznosi 24.538.161,00 EUR i sastoji se od 327.553 akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti od po 52,00 EUR po jednoj akciji i 1.501.081 akcija koje glase na ime nominalne vrijednosti od po 5,00 EUR po jednoj akciji. 

 

2. Ovom Odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iz prethodnih godina smanjenjem nominalne vrijednosti akcija. 

 

3. Društvo na dan 31.12.2015.godine iskazuje ukupni akumulirani nepokriveni gubitak u iznosu od 10.578.236,18 EUR i gubitak poslovne 2015.godine u visini od 6.550.043,88 EUR. 

 

4. Ovom odlukom vrši se pokriće gubitka iz tačke 3. ove Odluke u iznosu od 14.078.236,18 EUR na teret osnovnog kapitala.

 

5. Sadašnji registrovani kapital Društva smanjuje se za pokriveni gubitak u iznosu od 14.078.236,18 EUR tako što će se

- sadašnja nominalna vrijednost svake akcije nominalne vrijednosti od 52,00 EUR smanjiti za iznos od po 29,83 EUR po jednoj akciji, te će nominalna vrijednost svake akcije nakon smanjenja iznositi 22,17 EUR po jednoj akciji, i

- sadašnja nominalna vrijednost svake akcije nominalne vrijednosti od 5,00 EUR, smanjiti za iznos od po 2,87 EUR po jednoj akciji, te će nominalna vrijednost svake akcije nakon smanjenja iznositi 2,13 EUR po jednoj akciji.

 

Nakon smanjenja kapitala, novi akcijski kapital Društva iznosi 10.459.924,82 EUR, 

- od toga 7.260.582,70 EUR podijeljenih je na 327.553 običnih akcija, koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 22,17 EUR po jednoj akciji, i

- od toga 3.199.342,12 EUR podijeljenih je na 1.501.081 običnih akcija, koje glase na ime, nominalne vrijednosti od po 2,13 EUR po jednoj akciji.

 

6. Finansijski položaj i sposobnost generisanja novčanih tokova Društva su takvi da smanjenje akcijskog kapitala Društva ni u kojem slučaju neće negativno uticati na tekuće poslovanja i predviđene buduće aktivnosti Društva.

 

7. Smanjenje kapitala ne narušava načelo ravnopravnosti akcionara.

 

8. Ova odluka dostaviće se Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.      

 

Zadužuje se Sekretar Društva da sprovede kompletan postupak smanjenja kapitala i upis smanjenja nominalne vrijednosti akcija i promjene kapitala u Centralnom registru privrednih subjekata i kod Komisije za hartije od vrijednosti.

 

9. U skladu sa ovom Odlukom donijeće se izmjene i usklađivanje akata Društva.

 

10. Vrši se promjena u članu 16., stav 1. Statuta Društva tako što se postojeći stav 1. navedenog člana briše, a umjesto njega uvodi novi stav 1. sa novim stanjem osnovnog-akcionarskog kapitala, nakon smanjenja osnovnog-akcijskog kapitala.  

 

Ovlašćuje se Odbor direktora da u tom smislu izvrši prečišćavanje teksta Statuta.

 

11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostaviće se Skupštini akcionara na usvajanje.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva, odnosno u prostorijama van sjedišta Društva, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnosti.
 

ODBOR DIREKTORA

 PREDSJEDNIK

David Benedek,s.r.

1. Predlog odluke – Izvještaj o poslovanju

2.Predlog odluke – Mišljenje aktura

3. Predlog odluke – Ovlašćeni revizor

4. Predlog odluke – Interna revizija

5. Predlog odluke – Izbor članova OD

 


 

SAZIV XXV REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

 ODBOR DIREKTORA

 Broj:01-462/1

 Podgorica, 24.03.2016. godine

 

Na osnovu čl. 36-39. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.06/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), čl. 41. i 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluke Odbora direktora Društva sa 108.sjednice od 23.03.2016.godine, Odbor direktora saziva

 

XXV REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA  

za 28.04.2016.godine (četvrtak), sa početkom u 11h, u prostorijama Društva u Podgorici, ul.Slobode 13A  i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjim finansijskim izvještajima i godišnjem Izvještaju o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2015.godine i Mišljenja ovlašćenog aktuara o godišnjem izvještaju o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja “Lovćen” osiguranja AD Podgorica na dan 31.12.2015.godine,

2. Usvajanje  Mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2015.godinu,

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2015.godinu,

4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja službe interne revizije Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2015.godini, sa Mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije “Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2015.godinu,

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici www.lo.co.me.


Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva u sjedištu Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara se dokazuje ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnosti.

 

 

ODBOR DIREKTORA 

PREDSJEDNIK

David Benedek s.r.

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXIV VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

 

„Lovćen“ osiguranje AD Podgorica

 Podgorica, 24.03.2016. godine

 

Informacija

o rezultatima glasanja na XXIV vanrednoj sjednici Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica

 

XXIV vanredna sjednica Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD, održana je 23.03.2016.godine u Podgorici, u prostorijama Društva u ul.Slobode, u 11h, sa samo jednom tačkom dnevnog reda:

 

1. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta.

 

Imajući u vidu, da je na prethodnoj Skupštini akcionara Društva, donijeta odluka o uvećanju osnovnog kapitala Društva, i kako su provedene sve aktivnosti predviđene Zakonom, Skupština je usvojila izmjene u pogledu kapitala i još nekih odredbi Statuta.

 

Prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore, dala je prethodnu saglasnost  na predložene izmjene Statuta rješenjem br.03-197/2-16 od 07.03.2016.godine. 

 

Nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici je donijeta Odluka o predloženim izmjenama Statuta, na način što je za usvajanje predložene odluke glasao predstavnik većinskog akcionara, koji je jedini prisustvao sjednici sa 311.016 glasova, po osnovu 311.016 akcija, nominalne vrijednosti 52,00 EUR od ukupnog broja akcija sa pravom glasa  327.553 što čini  94,9514% i 1.500.000, glasova po osnovu 1.500.000 akcija nominalne vrijednosti 5,00 EUR, što od ukupnog broja akcija sa pravom glasa od  1.501.081 čini  99,92%   glasova  ZA.

 

 

Sekretar Društva

Maša Radulović

 


 

SAZIV XXIV VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

“LOVĆEN” OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIKEKTORA

Broj:00-144/1

Podgorica, 19.02.2016. godine

 

Na osnovu člana 36. i 40. Zakona o privrednim društvima (“Sl.list RCG” br.06/02 i “Sl.list CG” br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), član 69.Statuta “Lovćen” osiguranja AD Podgorica i Odluke Odbora direktora sa 106.sjednice održane dana 17.02.2016.godine, Odbor direktora “Lovćen” osiguranja AD Podgorica  saziva

 

XXIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA

za 23.03.2016.godine (srijeda), sa početkom u 11h, u prostorijama Direkcije Društva u Podgorici, ul.Slobode 13A,

 

i  predlaže sledeći

 

D N E V N I   R E D

 

1. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta “Lovćen” osiguranja AD Podgorica.

 

Predlog Odluke:

 

Na osnovu člana 35. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.06/02, „Sl. list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), člana 40. stav 2. tačka 1. i člana 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, Odbor direktora Društva na 106.sjednici održanoj dana 17.02.2016.godine, utvrdio je sledeći predlog

 

ODLUKE

o izmjenama  Statuta  „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica


 

Član 1. 

U članu 1. stav 4. Statuta Društva, riječi iza „Društvo posluje kao dio Triglav grupe“ brišu se.

 

Član 2.

Mijenja se alineja 5 člana 5., Statuta, tako da sada glasi:

 

„Za promjenu naziva i sjedišta Društva pribavlja se prethodna saglasnost Agencije za nadzor osiguranja.“

 

Član 3.

Mijenja se stav 1 člana 6. Statuta Društva, tako da sada glasi:

 

„O promjeni naziva, skraćenog naziva i sjedišta Društva odlučuje Odbor direktora Društva.“

 

Član 4.

U Poglavlju II Statuta Društva  „2. Naziv i sjedište filijala“ član 7. Statuta Društva, briše se.

 

 

Član 5.

 

Član 9. Statuta Društva se briše.

 

Član 6.

 

Član 18. stav 1. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica mijenja se tako da sada glasi :

 

„Osnovni kapital Društva je podijeljen na 327.553 akcija nominalne vrijednosti 52 EUR po akciji što iznosi 17.032.756,00 EUR i 1.501.081 akciju nominalne vrijednosti od 5 EUR po akciji što iznosi 7.505.405,00 EUR, odnosno ukupan iznos osnovnog kapitala od 24.538.161,00 EUR.“

 

Član 7.

U članu 19.Statuta riječi iza "Društvo može steći sopstvene akcije odlukom Skupštine akcionara“ se brišu.

 

Član 8.

Mijenja se stav 1 člana 28. Statuta Društva, tako da sada glasi:

 

„Društvo potpisuje Izvršni direktor Društva zajednom sa parafom Pomoćnika izvršnog direktora.“

 

Član 9.

U članu 31. Statuta mjenja se stav 2, tako da sada glasi:

„Djelatnost Društva se obavlja u sjedištu Društva (Direkcija) i u  teritorijalnim organizacionim djelovima, filijalama i poslovnicama, koje posluju na teritoriji Crne Gore.“

Stav 3. člana 31. Statuta briše se.

 

Član 10.

Mijenja se član 32. Statuta, tako da sada glasi: 

„Poslovi iz djelatnosti Društva obavljaju se preko sledećih organizacionih djelova:

- Sektori, 

- Štabne službe, 

- Službe, 

- Odjeljenja, 

- Filijale, 

- Poslovnice, 

- Odsjeci.“

Stav 2. člana 32. Statuta briše se.

 

Član 11.

Član 33. Statuta Društva briše se.

 

Član 12.

U stavu 1 člana 36. Statuta Društva, iza riječi „služba interne revizije je poseban organizacioni dio Društva koji je u obavljanju poslova interne revizije samostalna i nezavisna“, dodaju se riječi: „i za svoj rad neposredno odgovara Odboru direktora Društva.“

 

Član 13.

U članu 39. Statuta Društva, brišu se tačke 3, 4 i 5.

 

Član 14.

Mijenja se stav 1 člana 54. Statuta Društva, tako da sada glasi:

„Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovodstvo.“

 

Član 15.

Briše se stav 1. člana 59. Statuta Društva.

 

Član 16.

U članu 65. stav 1 tačka 7. iza riječi „odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu u skladu sa planovima i potrebama Društva“, dodaju se riječi: „u skladu sa važećim odlukama Odbora direktora“.

 

Član 17.

U članu 71. Statuta Društva, briše se stav 2.

 

Član 18.

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

 

Član 19. 

Ova Odluka stupa na snagu nakon sprevedenog postupka povećanja akcijskog kapitala.

 

Član 20.

Ovu Odluku dostaviti Skupštini akcionara na usvajanje.

 

 

Obavještenje o sazivu XXIV vanredne Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica i predlog Odluke biće dostupni akcionarima Društva na internet stranici www.lo.co.me.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½  ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje, ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedište Društva najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

 

                                                                          ODBOR DIREKTORA 

                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                           David Benedek s.r.

 

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA ZA XXIII VANREDNU SKUPŠTINU

 

“LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA                                               

 ODBOR DIREKTORA 

 Broj: 01-1303/4

 Podgorica, 24.11.2015.godine

 

Na osnovu člana 36. i 40. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 06/02 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11),  člana 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluka Odbora direktora Društva sa sjednica održanih dana 10.09.2015.godine i 04./05.11.2015.godine i 23.11.2015.godine, Odbor direktora Društva  objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

AKCIONARIMA O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA ZA XXIII VANREDNU SKUPŠTINU 
AKCIONARA LOVĆEN OSIGURANJA AD PODGORICA

 

Vanredna skupština akcionara Lovćen osiguranja AD Podgorica održaće se 08.12.2015.

godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Direkcije Društva, Podgorica, Ul.Slobode 13A  sa proširenim 

 

 

DNEVNIM   REDOM

 

1. Donošenje odluke o izboru Revizora Društva za 2015.godinu;

2. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija “Lovćen osiguranja AD Podgorica, postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine (zatvorena Ponuda). 


 

Predlozi odluka:

 

1.

 

1. Društvo za reviziju „ERNST&YOUNG MONTENEGRO” d.o.o Podgorica, imenuje se za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2015.godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

2. 

 

Član 1.

„Lovćen“ osiguranje AD Podgorica, ulica Slobode 13A, registrovano je kao emitent kod Komisije za hartije od vrijednosti CG, rješenjem br. 02/3-17/2-01 od 19.04.2001. godine (u daljem tekstu: Emitent).

 

Član 2.

Ukupan akcijski kapital Emitenta na dan donošenja ove Odluke iznosi 17.032.756 EUR i podijeljen je na 327.553 akcije, pojedinačne nominalne vrijednosti 52,00 EUR.

 

Član 3.

U cilju povećanja kapitala emituje se 1.580.000 akcija, serije F, u obimu od 7.900.000 EUR, nominalne vrijednosti 5,00 EUR po akciji, putem ZATVORENE PONUDE za upis i uplatu akcija. Akcije se emituju po emisionoj cijeni od 5,00 EUR po jednoj akciji.

 

Član 4.

Kupci akcija nove emisije putem zatvorene ponude mogu biti isključivo postojeći akcionari Emitenta po osnovu prava preče kupovine, koji su kao takvi registrovani u Centralnoj depozitarnoj agenciji na dan donošenja ove Odluke na Skupštini akcionara.

 

Postojeći akcionari realizuju pravo preče kupovine upisom i uplatom akcija nove emisije srazmjerno njihovom procentualnom učešću u osnovnom kapitalu Emitenta na dan donošenja ove Odluke na Skupštini akcionara, u roku od 30. dana od dana objavljivanja oglasa o javnom obavještenju postojećim akcionarima da mogu iskoristiti pravo preče kupovine akcija Emitenta, u najmanje jednom javnom glasilu dostupnom na celoj teritoriji Crne Gore.

 

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu Emitenta koje akcionari imaju na dan presjeka iskaže razlomljeni broj, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije manji od 50% cele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cele akcije. Obračunski „manjak“ će se dodavati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija, dok će se obračunski „višak“ oduzimati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija. 

 

Upis akcija nove emisije vršit će se u prostorijama Emitenta, a uplata akcija vrši će se kod NLB Montenegro banke, a.d. Podgorica. Sredstva za kupovinu akcija emitovanih ovom Odlukom postojeći akcionari uplaćuju na poseban račun otvoren kod NLB Montenegro banke, a.d. Podgorica br.  530 – 24136 – 64 za ovu namjenu.

 

Član 5.

Akcije nove emisije su obične (redovne), koje glase na ime i čine jednu klasu akcija. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Emitenta.

 

Član 6.

Javno obavještenje postojećim akcionarima o tome da mogu iskoristiti pravo preče kupovine akcija iz člana 4., Emitent će objaviti u roku od 3. dana od dana prijema rješenja Komisije za hartije od vrijednosti, o  evidentiranju emisije akcija po osnovu prava preče kupovine. 

Zahtjev za evidentiranje skraćenog prospekta za zatvorenu ponudu nove emisije akcija, Emitent podnosi Komisiji za hartije od vrijednosti, najkasnije u roku od 8. dana od dana donošenja odluke o emisiji akcija na Skupštini Emitenta.

Emitent zadržava pravo na prijevremeni prekid roka iz člana 4. prije njegovog isteka, ukoliko proda sve ponuđene akcije.

 

Član 7.

Emitent je dužan da, najkasnije u roku od 8. dana od isteka roka za upis i uplatu akcija, obavijesti Komisiju o vrijednosti i broju prodatih akcija, radi utvrđivanja uspješnosti emisije.

 

Član 8.

Izvod iz registra Centralne depozitarne agencije o vlasnicima akcija na dan donošenja ove Odluke na Skupštini akcionara i spisak akcionara sa naznakom broja akcija na čiju uplatu imaju pravo akcionari srazmjerno svom učešću u kapitalu Emitenta, je sastavni dio ove Odluke.

 

Član 9.

Emisija akcija smatra se uspješnom ako je u roku za upis i uplatu uplaćeno više od 50% emitovanih akcija iz člana 3. Odluke. 

U slučaju da emisija akcija ne uspije Emitent će izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 8. dana od dana isteka roka za upis i uplatu akcija. 

 

Član 10.

Akcije izdate ovom emisijom daju sledeća prava:

- pravo na upravljanje;

- pravo na dividendu;

- pravo na učešće u raspodjeli imovine Emitent u slučaju stečaja ili likvidacije;

- pravo preče kupovine akcija u slučaju povećanja kapitala Emitenta novčanim ulozima;

- druga prava utvrđena Statutom Emitenta.

 

Član 11.

Saglasno članu 3. Odluke o povećanju kapitala i novoj emisiji akcija vrši se promjena u članu 18., stav 1. Statuta Emitenta tako što se postojeći stav 1. navedenog člana briše, a umjesto njega uvodi novi stav 1. sa novim stanjem osnovnog-akcionarskog kapitala, nakon realizovane nove emisije akcija.  

 

Ovlašćuje se Odbor direktora da u tom smislu izvrši prečišćavanje teksta Statuta.

 

Član 12.

Emitent će u skladu sa važećim propisima i odredbama ove Odluke, izvršiti potrebne promjene u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici i Centralnoj depozitarnoj agenciji. 

 

Za sprovođenje emisije novih akcija Emitent ovlašćuje  Radulović Mašu, dipl. pravnika, Sekretara Društva sa JMBG 0207982215092.

 

Član 13.

Ovaj predlog Odluke stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se Skupštini akcionara Emitenta na usvajanje. 

Obavještenje o proširenom dnevnom redu za vanrednu Skupštinu akcionara „Lovćen“ osiguranja AD  biće dostupno akcionarima Društva na internet stranici www.lo.co.me.

 

Obavještenje o proširenom dnevnom redu, materijalima za sjednicu, broju akcija, pravu na predstavnika, mogu se dobiti u sjedištu Društva u Podgorici, ulica Slobode 13A i/ili na telefon +382 (0) 20 404 435, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova (Sekretar Društva).

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2(dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

1. Predlog Odluke o proširenju Dnevnog reda

2. Predlog Odluke o izboru revizora za 2015.godinu

3. Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala i emisiji akcija

 

 

ODBOR DIREKTORA 

PREDSJEDNIK

David Benedek,s.r.

 


 

SAZIV XXIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA                                               

 ODBOR DIREKTORA 

 Broj: 01-1303/1

 Podgorica, 05.11.2015.godine

 

Na osnovu člana 36. i 40. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.list RCG“ br. 06/02 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11),  člana 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluka Odbora direktora Društva sa sjednica održanih dana 10.09.2015.godine i 04./05.11.2015.godine, Odbor direktora Društva  saziva 

                                

XXIII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA 
za 08.12.2015.
 godine (utorak) sa početkom u 11,00 časova, uprostorijama Direkcije Društva,Podgorica, Ul.Slobode 13A i predlaže sledeći :


 

D N E V N I   R E D

 

1. Donošenje odluke o izboru Revizora Društva za 2015.godinu.

Predlog Odluke:


O D L U K A

 

1. Društvo za reviziju „ERNST&YOUNG MONTENEGRO” d.o.o Podgorica, imenuje se za obavljanje revizije finansijskih izvještaja „Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2015.godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD i predlog odluke biće dostupno akcionarima Društva na internet stranici www.lo.co.me.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2(dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.
 

ODBOR DIREKTORA 

PREDSJEDNIK

David Benedek s.r

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXII REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA

“LOVĆEN” osiguranje AD Podgorica

Podgorica,29.04.2015.godine

 

Informacija o rezultatima glasanja na XXII redovnoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XXII redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 29.04.2015. godine u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 

1.Usvajanje mišljenja ovlašćenog aktuara na godišnji račun i izvještaj o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu,

 

2.Usvajanje  mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu,

 

3.Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu,

 

4.Usvajanje godišnjeg izvještaja službe interne revizije Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2014.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije “Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2014.godinu,

 

5.Usvajanje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora Društva,

 

6.Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

U skladu sa Zakonom, Satutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

1.Odluka o prihvatanju Mišljenje ovlašćenog aktuara Rudija Lipovca datog na Godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu, jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa  311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

2.Odluka o prihvatanju Mišljenja o izvršenoj reviziji Godišnjeg računa „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu, od strane priznate revizorske kuće „ERNST&YOUNG MONTENEGRO“ d.o.o Podgorica, jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa  311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

3.Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu, jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa  311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

4.Odluka o prihvatanju Mišljenja Odbora direktora na Godišnji izvještaj Službe interne revizije „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica o izvršenoj reviziji za 2014.godinu i usvaja Godišnji izvještaj Službe interne revizije „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica o izvršenoj reviziji za 2014.godinu, jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa  311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

5.Odluka o utvrđivanju visine naknade za obavljanje funkcije člana Odbora direktora, jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa  311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

6.Odluka  o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

Saglasno članu 42. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl.RCG“ br.06/02, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, članovima Odbora direktora izabranim na XXI vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva prestaje mandat dana 29.04.2015.godine, kada se bira novi Odbor direktora Društva, s tim da članovi Odbora direktora mogu biti ponovo birani u mandatu koji  nije ograničen.

Skupština je sa 311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514%  ZA, protiv i uzdržanih nije bilo, utvdila prestanak članstva u Odboru direktora gospodi Benjaminu Jošaru, Urošu Ivancu i Davidu Benedeku.

 

Takođe, u sklopu odluke o prestanku članstva i imenovanju, Skupština akcionara je sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514%  ZA, protiv i uzdržanih nije bilo, usvojila ovjerenu izjavu g-dina Davida Benedeka da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih mu je Agencija za nadzor osiguranja izdala rešenja o predhodnoj saglasnosti za imenovanja u Odboru direktora Društva.

 

Odluka o izboru novih članova direktora donijeta je nakon sprovedene procedu glasanja po tzv. kumulativnom principu, putem glasačkih listića, nakon čega je  konstatovano da su u Odbor direktora “Lovćen” osiguranja AD izabrani predstavnici većinskog akcionara Triglav INT d.d. iz Ljubljane:

 

1. David Benedek  sa 311.016  glasova.

2. Tomaž Žust   sa 311.016  glasova.

3. Darko Popovski sa 311.016 glasova.

 

Prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, Agencija za nadzor osiguranja  Crne Gore dala je  saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora Društva.

 

 

Sekretar Društva 

Maša Radulović

 


SAZIV XXII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA 

 

LOVĆEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA

ODBOR DIREKTORA

Broj:01-285/1

Podgorica, 27.03.2015.godine

 

Na osnovu čl. 36-39. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.06/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11), čl. 41. i 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluke Odbora direktora Društva sa 95.sjednice od 26.03.2015.godine, Odbor direktora saziva

                                                                                                                                         
XXII REDOVNU  SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA  
za 29.04.2015.godine (srijeda), sa početkom u 11h, u prostorijama Društva u Podgorici, ul.Slobode 13A  i predlaže sledeći

 

DNEVNI RED


1
. Usvajanje mišljenja ovlašćenog aktuara na godišnji račun i izvještaj o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu,

2. Usvajanje  mišljenja ovlašćenog revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu,

3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju “Lovćen” osiguranja AD Podgorica za 2014.godinu,

4. Usvajanje godišnjeg izvještaja službe interne revizije Lovćen” osiguranja AD Podgorica o internoj reviziji u 2014.godini, sa mišljenjem Odbora direktora na godišnji izvještaj službe interne revizije “Lovćen” osiguranja AD Podgorica  o internoj reviziji za 2014.godinu,
5. Usvajanje Odluke o naknadama članovima Odbora direktora Društva,

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka mandata u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Obavještenje o sazivu redovne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica biće dostupno akcionarima Društva na internet stranici www.lo.co.me.
 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.
 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara se dokazuje lično ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnosti.

 

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

 

Benjamin Jošar, s.r.

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XXI VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

 

“LOVĆEN” osiguranje AD Podgorica

Podgorica,12.01.2015.godineInformacija o rezultatima glasanja na XXI vanrednoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD 
Podgorica

 

XXI vanredna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 29.12.2014. godine u 

Podgorici, u 11:00 časova, po utvrđenom dnevnom redu:

 

 

1.Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2014.godine,

2.Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.


U skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka 

glasanja, na sjednici su donijete sledeće odluke:

 

 1. Odluka o imenovanju Društva za reviziju „ERNST&YOUNG MONTENEGRO“ d.o.o. Podgorica, za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2014.godinu jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa 311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

 2. Zbog ostavke g-dina Tadeja Čorolija na članstvo u Odboru direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, prestaje mandat Odboru direktora i bira se novi .

Skupština je sa 311.016 glasova (od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514%  ZA, protiv i uzdržanih nije bilo, razriješila članstva u Odboru direktora prije isteka mandata gospodu Benjamina Jošara, Uroša Ivanca i Tadej Čorolija.

 

Takođe, u sklopu odluke o razrješenju i imenovanju, Skupština akcionara je sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514%  ZA, protiv i uzdržanih nije bilo, usvojila ovjerene izjave g-dina Benjamina Jošara I g-dina Uroša Ivanca da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih im je Agencija za nadzor osiguranja izdala rešenja o predhodnoj saglasnosti za imenovanja u Odboru direktora Društva.

 

Odluka o izboru članova direktora donijeta je nakon sprovedene procedu glasanja po tzv. kumulativnom principu, putem glasačkih listića, nakon čega je  konstatovano da su u Odbor direktora “Lovćen” osiguranja AD izabrani predstavnici većinskog akcionara Triglav INT d.d. iz Ljubljane:

 

1. Benjamin Jošar sa 311.016  glasova.

2. Uroš Ivanc  sa 311.016  glasova.

3. David Benedek  sa 311.016 glasova.

 

Prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, Agencija za nadzor osiguranja donijela je rješenja o davanju odborenja za imenovanje spoljnjeg Revizora i saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora Društva.

 

Sekretar Društva
Maša Radulović

 


SAZIV XXI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 01-1071/1
Podgorica, 29.12.2014. godine

 

Na osnovu čl. 36. i 40. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 06/02 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluka Odbora direktora Društva sa sjednica od 07.08.2014.godine i 13.11.2014.godine, Odbor direktora Društva  saziva 

 

                                

XXI  VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA

za 29.12.2014. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova, u

prostorijama Direkcije Društva u Podgorici, ul.Slobode 13A i predlaže sledeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Donošenje odluke o izboru Revizora Društva za 2014.godine;

2. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Obavještenje o sazivu vanredne Skupštine akcionara „Lovćen“ osiguranja AD biće dostupno akcionarima Društva na internet stranici www.lo.co.me.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2(dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnost.

 

 

1. Predlog odluke o izboru Revizora Društva za 2014.god.

2. Predlog odluke o razrješenju dosadašnjih i izboru novih članova OD

 

 

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK

Benjamin Jošar, s.r. 

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJA NA XX REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

 

“LOVĆEN”osiguranje AD Podgorica
Podgorica ,13.05.2014.g.

 

INFORMACIJA

 

o rezultatima glasanja na XX Redovnoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XX redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 28. aprila 2014. g.u Podgorici, u 10:00 časova, po utvrdjenom dnevnom redu.

 

U skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na navedenoj sjednici su  donijete sljedeće odluke:

 

Odluku o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja CPK, jer za usvajanje navedenih izvještaja akcionari su glasali sa  311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

Odluku o usvajanju Izvještaja Revizora, jer za usvajanje navedenog izvještaja akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za, protiv i uzdržanih nije bilo.

 

Odluku o usvajanju mišljenja ovlašćenog Aktuara, jer za usvajanje mišljenja akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za. Protiv i uzdržanih nije bilo;

 

Odluku o usvajanju Izvještaja Službe interne revizije o izvršenoj internoj reviziji u godini 2013. sa Mišljenjem Odbora direktora na ovaj izvještaj, jer za usvajanje ovog izvještaja akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

Odluka o izboru članova direktora donijeta je nakon sprovedene procedure glasanja po tzv. kumulativnom principu, putem glasačkih listića, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Lovćen” osiguranja AD  izabrani predstavnici većinskog akcionara Triglav INT d.d. iz Ljubljane: 

 

1.Benjamin Jošar  sa 311.016  glasova. 
2. Uroš Ivanc sa 311.016  glasova. 
3.Tadej Čoroli sa 311.016 glasova

 

Sekretar Društva
Ranka Milošević

 


SAZIV XX REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

 

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 01-245/1
Podgorica, 25.03.2014. godine

 

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“, br. 6/2002 i „Sl.list CG“, br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 59. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Odluka Odbora direktora Društva broj 01-218/1 sa sjednice održane dana 21.03.2014. godine, Odbor direktora Društva saziva                    

 

XX  REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
za 28.04.2014. 
godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova, u
prostorijama Direkcije Društva, Podgorica, ul. Slobode br. 13 A i predlaže sledeći: 

 

D N E V N I   R E D
 

1. Donošenje Odluke o prihvatanju mišljenja ovlašćenog aktuara na Godišnji račun i Izvještaj o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD, Podgorica za 2013. godinu;

 

2. Donošenje Odluke o prihvatanju Mišljenja ovlašćenog Revizora na Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen“ osiguranja, AD Podgorica za 2013. godinu;

 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD, Podgorica za 2013. Godinu (sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha i Izvještajem Centralne popisne komisije);

 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Službe interne revizije „Lovćen“ osiguranja, AD o internoj reviziji u godini 2013., sa Mišljenjem Odbora direktora na Godišnji izvještaj Službe interne revizije „Lovćen“ osiguranja AD o internoj reviziji za godinu 2013.;

 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

 

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupšini akcionara biće dostupni na uvid akcionarima Društva 20 dana prije održavanja Skupštine u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08 – 16 h.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2(dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnost.

 

 

ODBOR DIREKTORA
                                                              PREDSJEDNIK
                                                                     Benjamin Jošar,s.r.

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJANA NA XIX VANREDNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

 

“LOVĆEN” osiguranje AD Podgorica

Podgorica , 25.10.2013.g.


 

Informacija

o rezultatima glasanja na XIX  vanrednoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica


 

XIX vanredna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 24. oktobra 2013. g.u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrdjenom dnevnom redu.

 

1. Donošenje odluke o izboru Revizora Društva za 2013.g.;

 

2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

 

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva

 

U skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na navedenoj sjednici su  donijete sljedeće odluke:

 

1.     Odluku o imenovanju Društvo za reviziju „ERNST&YOUNG MONTENEGRO“ d.o.o. Podgorica. za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2013.g., jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa  311.016 glasova ( od ukupno 327.553), odnosno sa 94,9514% glasova ZA. Protiv i uzdržanih nije bilo.

 

2.     Odluku o usvajanju  izmjena i dopuna Statuta Društva, jer za usvajanje navedene odluke akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553),  odnosno sa 94,9514% glasova ZA, protiv i uzdržanih nije bilo.

 

3.     Zbog ostavke g-dina Matjaža Rakovca na članstvo u Odboru direktora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, prestaje mandat Odboru direktora i bira se novi .

 

Skupština je sa 3111.016 glasova ( od ukupno 327.553),odnosno sa 94,9514%  ZA, protiv i uzdržanih nije bilo, rariješila članstva u Odboru direktora prije isteka mandata gospodu Benjamina Jošara, Uroša Ivanca i Matjaža Rakovca.

 

Takođe, u sklopu odluke o razrješenju i imenovanju Skupština akcionara je sa 3111.016 glasova ( od ukupno 327.553),odnosno sa 94,9514%  ZA, protiv i uzdržanih nije bilo,usvojila ovjerene izjave g-dina Benjamina Jošara I g-dina Uroša Ivanca da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih im je Agencija za nadzor osiguranja izdala rješenja o opredhodnoj saglasnosti za imenovanja u Odboru direktora Društva.

 

Odluka o izboru članova direktora donijeta je nakon sprovedene procedu glasanja

po tzv. kumulativnom principu, putem glasačkih listića, nakon čega

je  konstatovano da su u Odbor direktora “Lovćen” osiguranja AD izabrani

predstavnici većinskog akcionara Triglav INT d.d. iz Ljubljane:

 

1. Benjamin Jošar sa 311.016  glasova.

2. Uroš Ivanc  sa 311.016  glasova.

3. Tadej Čoroli  sa 311.016  glasova.

 

Prije Održavanja sjednice Skupštine akcionara Agencija za nadzor osiguranja donijela je rješenja o davanju odborenja za imenovanje spoljnjeg Revizora, saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Društva i saglasnost za imenovanje g-dina Tadeja Čorolija za člana Odbora direktora Društva.

 

Sekretar Društva

Ranka Milošević


 

SAZIV XIX VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 01-938/1
Podgorica, 24.10.2013. godine

 

 

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima ( „Sl.list RCG“ br. 6/2002 i „Sl.list CG“ br. 17/2007, 80/08,40/10,36/11 i 40/11 ), člana 59. Statuta „Lovćen“osiguranja AD Podgorica i Odluke Odbora direktora Društva sa sjednice od 09.09.2013. godine, Odbor direktora Društva  saziva

 

XIX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
za 24.10.2013. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova, u
prostorijama Direkcije Društva,Podgorica, Ul.Slobode 13 A i predlaže sledeći :

 

D N E V N I   R E D
 

1. Donošenje odluke o izboru Revizora Društva za 2013.g.;

2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Obavještenje o sazivu, dnevnom redu i materijalima za vanrednu Skupštinu akcionara „Lovćen"  osiguranja AD biće dostupni akcionarima Društva na internet stranici www.lo.co.me.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.


Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom,podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2(dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnost.

 

1.       Predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
2.       Predlog odluke o izboru revizora Društva za 2013.g.
3.       Predlog odluke o razrešenju i izboru novih članova OD

 


ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK
Benjamin Jošar, s.r.

 

INFORMACIJA O REZULTATIMA GLASANJANA NA XVIII REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

 

 “LOVĆEN” osiguranje AD Podgorica
Podgorica , 15.05.2013. godine

 

INFORMACIJA


o rezultatima glasanja na XVIII Redovnoj Skupštini akcionara “Lovćen” osiguranja AD Podgorica

 

XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara “Lovćen” osiguranja AD  održana je 30. aprila 2013. g.u Podgorici, u 11:00 časova, po utvrdjenom dnevnom redu. 

 

U skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Skupštine, nakon sprovedenog postupka glasanja, na navedenoj sjednici su  donijete sljedeće odluke: 

 

Odluku o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja CPK, jer za usvajanje navedenih izvještaja akcionari su glasali sa  311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za. Protiv i uzdržanih nije bilo. 

 

Odluku o usvajanju Izvještaja Revizora, jer za usvajanje navedenog izvještaja akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za, protiv i uzdržanih nije bilo.

 

Odluku o usvajanju mišljenja ovlašćenog Aktuara, jer za usvajanje mišljenja akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za. Protiv i uzdržanih nije bilo;

 

Odluku o usvajanju Izvještaja Službe interne revizije o izvršenoj internoj reviziji u godini 2012. sa Mišljenjem Odbora direktora na ovaj izvještaj, jer zas usvajanje ovog izvještaja akcionari su glasali sa 311.016 glasova ( od ukupno 327.553, odnosno 94,9514%) za. Protiv i uzdržanih nije bilo. 

 

Odluka o izboru članova direktora donijeta je nakon sprovedene procedure glasanja po tzv. kumulativnom principu, putem glasačkih listića, nakon čega je konstatovano da su u Odbor direktora “Lovćen” osiguranja AD  izabrani predstavnici većinskog akcionara Triglav INT d.d. iz Ljubljane:

 

1. Matjaž Rakovec sa 311.016  glasova. 
2. Benjamin Jošar sa 311.016  glasova. i
3. Uroš Ivanc sa 311.016  glasova. 

 

Sekretar Društva 
Ranka Milošević 


SAZIV XVIII REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

„LOVĆEN“ OSIGURANJE AD
ODBOR DIREKTORA
Broj: 01-321/1
Podgorica, 30.04.2013. godine

 

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.list RCG“ br. 6/2002 i „Sl.list CG“ br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11), člana 59. Statuta „Lovćen“osiguranja AD Podgorica i Odluka Odbora direktora Društva broj 01-291/1 i 01-309/1 sa sjednica održanih dana 22.03.2013.godine i 26/28.03.2013.g. , Odbor direktora Društva saziva 

 

XVIII  REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA DRUŠTVA
za 30.04.2013. godine
(utorak) sa početkom u 11,00 časova, u
prostorijama Direkcije Društva, Podgorica, Ul.Slobode 13 A i predlaže sledeći :

 

D N E V N I   R E D

 

1. Donošenje Odluke o prihvatanju mišljenja ovlašćenog aktuara na Godišnji račun i Izvještaj o poslovanju „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica za 2012.godinu;

 

2. Donošenje Odluke o prihvatanju mišljenja ovlašćenog Revizora na izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja „Lovćen“osiguranja AD Podgorica za 2012.godinu;

 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Lovćen“osiguranja AD, Podgorica za 2012.godinu( sa Bilansom stanja i Bilansom uspjeha i Izvještajem Centralne popisne komisije);

 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Službe interne revizije „Lovćen“osiguranja AD o internoj reviziji u godini 2012., sa Mišljenjem Odbora direktora na Godišnji izvještaj Službe interne revizije „Lovćen“ osiguranja AD o internoj reviziji za godinu 2012.;

 

5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prestanka članstva u Odboru direktora Društva dosadašnjim članovima i izboru novih članova Odbora direktora Društva.

 

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od ½ ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

 

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupšini akcionara bit će dostupni na uvid akcioonarima Društva 20 dana prije održavanja Skupštine u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08 – 16 h.

 

Prijave za učestvovanje na Skupštini, kao i pisana punomoćja za zastupanje ovjerena u skladu sa Zakonom, podnose se u sjedištu Društva, najkasnije 2(dva) sata prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

 

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom, a punomoćnika na osnovu ovjerenog punomoćja i ličnih isprava punomoćnika i vlasnika akcija koji ga je opunomoćio.

 

Kandidati za članove Odbora direktora Društva koji već posjeduju saglasnost Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, podnose Skupštini ovjerenu izjavu da nije došlo do promjene podataka na osnovu kojih su dobili tu saglasnost. 1. Ovlašćenje za glasanje na skupštini
2. Skupština akcionara - glasački listić

 

ODBOR DIREKTORA 
PREDSJEDNIK 
Matjaž Rakovec

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku