Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Kaucijska osiguranja

Kaucijskim osiguranjem Lovćen osiguranje AD garantuje za ispunjavanje obaveza ugovarača osiguranja, koje je na osnovu propisa ili poslovnog odnosa dužan ispuniti korisniku iz garantnog pisma ili povjeriocu pravnog odnosa.

 

Garancije koje izdaje Lovćen osiguranje AD predstavljaju prvorazredan instrument osiguranja koji osiguravača obavezuje da će na prvi poziv platiti potraživani iznos.

 

OSIGURANJE CARINSKOG DUGA

U okviru kaucijskih osiguranja moguće je zaključuti osiguranje carinskog duga. Na osnovu ugovora o osiguranju, osiguravač izdaje garancijsku izjavu u obliku garantnog pisma, s kojim solidarno sa carinskim dužnikom garantuje carinskoj upravi za plaćanje carinskih obaveza.

 

GARANCIJA ZA OZBILJNOST PONUDE

Na osnovu prijave na javne pozive kupaca, odnosno investitora, ponuđači radova, odnosno usluga su dužni priložiti i garanciju za ozbiljnost ponude. Takva garancija osigurava naručiocu povrat dogovorenog novčanog iznosa u slučaju ako izabrani ponuđač ne zaključi ugovor za izvođenje radova.

 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVOĐENJE PREUZETIH OBAVEZA

Garancija za dobro izvođenje preuzetih obaveza garantuje kupcu isplatu, u garanciji određenog iznosa, ako izvođač svoje ugovorne obaveze ne bi izvršio, odnosno izvršio bi ih neblagovremeno.

 

OSIGURANJE OBAVEZA IZVOĐAČA RADOVA ILI USLUGA ZA OTKLANJANJE GREŠAKA U GARANCIJSKOM ROKU

Predmet osiguranja prema posebnim uslovima garantuje korisniku prava isplatu do novčanog iznosa određenog u garanciji ako ugovarač osiguranja u slučaju kvara ili greške koja nastane na predmetu ugovora, u garancijskom roku, ne otkloni nastali kvar ili grešku.

 

OSIGURANJE OBAVEZA IZVOĐAČA RADOVA ILI USLUGA ZA POVRAT AVANSA

Ova garancija je uobičajena u ugovorima za isporuku robe koja se proizvodi po narudžbi, ili za investicione projekte "ključ u ruke". Klijent koji je preuzeo obavezu da plati avans, u navedenom roku nakon potpisivanja ugovora, obično zahtijeva da mu izvođač pruži garanciju za naplatu avansa. Garancija klijentu služi kao instrument za povrat avansnog iznosa ako izvođač ne ispuni svoje obaveze prema ugovoru ili ih ne ispuni u cjelosti.

 

OSIGURANJE NESOLVENTNOSTI ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA

Zakonodavstvo koje uređuje turističku djelatnost, nameće organizatorima turističkih putovanja obavezu da moraju za obavljanje svoje djelatnosti dobiti licencu. Jedan od uslova za dobijanje licence je i sklapanje ugovora o osiguranju za osiguranje nesolventnosti organizatora turističkih putovanja.

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku