Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje nadoknade troškova za slučaj nezgode na radu i profesionalne bolesti

Kome je namijenjeno ovo osiguranje?

Osiguranje zaposlenih za slučaj profesionalnih bolesti i nezgode na radu je zakonska obaveza poslodavca shodno članu 30. Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Zakon predviđa da premije za osiguranje padaju na teret poslodavca a određuju se u zavisnosti od nivoa rizika od povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

 

Zaključenjem ovog osiguranja, osim osiguranja zaposlenih, obezbjeđujete smanjenje obaveza, kao poslodavca, kada se radi o profesionalnom oboljenju vaših zaposlenih. 

 

Šta se podrazumijeva pod povredom na radu?

Povreda na radu je ona povreda koja je prouzrokovana direktnim mehaničkim, fizikalnim ili hemijskim djelovanjem ako je takva povreda uzročno vezana za obavljanje poslova ili djelatnosti na osnovu kojih povrijeđena osobaima status zaposlenog po odredbama Uslova osiguranja, odnosno osiguranika po Zakonu o zdravstvenom osiguranju

 

Šta je pokriveno ovim osiguranjem?

  • Osiguravajuće društvo je u obavezi da osiguraniku isplati ugovorenu naknadu, do sume koja je naznačena u polisi po jednom osiguranom slučaju i po jednom zaposlenom za jednu godinu osiguranja.
  • Osiguranjem je pokrivena naknada zarade za vrijeme bolovanja koje je nastupilo zbog povrede na radu odnosno profesionalne bolesti, ako je osigurani slučaj nastao za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

 

Ko se može osigurati?

Ovim osiguranjem se mogu osigurati svi zaposleni kod poslodavca do navršene 65. godine života a koji se smatraju zdravim osobama.

 

Zaposleni koji za vrijeme trajanja osiguranja navrši 65. godina života, obuvaćen je osiguranjem do isteka tekuće godine osiguranja u kojoj je navršio 65. godina života.

 

Od čega zavisi premija osiguranja?

Premija osiguranja se određuke po jednom zaposlenom i zavisi od broja zaposlenih, osigurane sume i djelatnosti poslodavca.

 

Uslovi osiguranja

Ovo osiguranje se zaključuje primjenom sledećih uslova osiguranja:

  • Uslovi za osiguranje nadoknade troškova za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti (US-ne-pbp/10-12-cg).

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku