Bezbrižni u svojim avanturama.

Postoje stvari u životu koje ne možete predvidjeti. Zbog toga izaberite odgovarajuće osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.

Zaključenjem osiguranja od nezgode izračunava se premija osiguranja čija visina zavisi od:

  • Aktivnosti za koju se želite osigurati (osiguranje na poslu, sport, rekreacija, putovanje, posjetilac priredbe, putnik u automobilu ili autobusu...)
  • Izabranih opasnosti, od kojih se želite osigurati
  • Visine osigurane sume za pojedine osigurane opasnosti
  • Vremenskog trajanja osiguranja
  • Od ostalih okolnosti koje utiču na visinu premije osiguranja

Najčešća pitanja

Ko može ugovoriti osiguranje?

Prema Opštim uslovima za osiguranje mogu se osigurati osobe od 14 do 75 godina starosti. Mlađe i starije osobe mogu se osigurati prema posebnim i dopunskim uslovima osiguranja.

Na koji rok se može ugovoriti trajanje osiguranja od nezgode?

Osiguranje se, u zavisnosti od različitih oblika i potreba može zaključiti od jednog dana pa do godinu dana.