Za sigurniji korak u inostranstvu

Osiguranje za turistička i poslovna putovanja ili za boravak u inostranstvu radi studiranja ili rada u inostranstvu.

Polisa osiguranja predstavlja zdravstvenu knjižicu u inostranstvu i obezbjeđuje Vam, u zavisnosti od odabira paketa, usluge liječenja hitnih medicinskih stanja, plaćanje bolničkih i vanbolničkih liječenja, operacija, kupovinu ljekova, stomatološke intervencije, prevoz bolesnika do mjesta liječenja u zemlju prebivališta, nakande za pratoce, osiguranje usled smrti ili usled nezgode, naknadu za pravnu pomoć u inostranstvu, osiguranje odgovornosti, prtljaga i ličnih stvari, prekida putovanja ili kasnijeg povratka sa putovanja, zloupotrebe platnih i kreditnih kartica, izdavanja novih dokumenata kao i drugi troškovi vezani za iznendane bolesti i/ili nezgodu.

Osnovni paketi

Dozvoljeni oblik osiguranja (Zdravstveno putno osiguranje Sa asistencijom)
Individualno Porodično grupno
Individualno Porodično grupno
Poslovno
Poslovno
Neophodni troškovi liječenja
do 15 000 €
do 30 000 €
do 15 000 €
do 50 000 €
Troškovi liječenja
do 3 600 €
do 7 200 €
do 3 500 €
do 7 500 €

Travel putni paketi

Dozvoljeni oblik osiguranja
Individualno Porodično
Individualno Porodično
Individualno Porodično
Zdravstveno putno osiguranje sa asistencijom - neophodni troškovi liječenja
do 15 000 €
do 15 000 €
do 30 000 €
Zdravstveno putno osiguranje sa asistencijom - troškovi liječenja
do 3 500 €
do 3 500 €
do 7 000 €
Osiguranje bolničkog dana u inostranstvu
50 € dnevno (max 1 000 €)
50 € dnevno (max 1 000 €)
100 € dnevno (max 2 000 €)
Osiguranje za slučaj smrti usljed nezgode
10 000 €
Naknada za pravnu pomoć u inostranstvu
do 3 500 €
Osiguranje odgovornosti
do 25 000 €
do 25 000 €
do 50 000 €
Osiguranje prtljaga i ličnih stvari
do 400 €
do 1 000 €
Osiguranje novca, hartija od vrijednosti, dragog kamenja
do 75 €
do 75 €
Osiguranje novca, hartija od vrijednosti, dragog kamenja ako su u zaključanom prostoru
do 250 €
do 250 €
Umejtničke zbirke i predmeti u zaključanom prostoru
do 75 €
do 75 €
Osiguranje prtljaga i ličnih stvari od krađe u zaključanom prostoru
do 250 €
do 500 €
Osiguranje prekida putovanja ili kansijeg povratka
do 2 500 €
Osiguranje zloupotrebe platnih i kreditnih kartica
do 150 €
do 150 €
do 150 €
Osiguranje troškova izdavanja novih dokumenata
do 50 €
do 50 €
do 100 €

O osiguranju

Osigurano područje
Vrijeme trajanja putnog osiguranja
Od čega zavisi visina premije

Svi paketi važe svuda u svijetu osim na teritoiji Crne Gore i na teritoriji države u kojoj osiguranik ima stalno ili privremeno mjesto prebivališta.

Trajanje osiguranje je prilagođeno Vašim potrebama, pa se može zaključiti u periodu od jednog dana pa naviše. Pojedina putovanja mogu trajati i više od 60 dana. Za sve one koji putuju često, osiguranje se može zaključiti na godinu dana s neograničenim brojem putovanja. Ukoliko se liječenje bez prekida nastavi i posle isteka važenja polise, obaveza Lovćen osiguranja ostaje na snazi, ali ne više od 4 (četiri) nedelje i pod uslovom da oboljelog osiguranika nije bilo moguće dovesti u zemlju stalnog boravka ili ako se povratak oduži zbog uzroka na koje osiguranik nije mogao uticati.

Cijena osiguranja na putovanju zavisi od dana boravka u inostanstvu, osigurane sume, odabranog nivoa putne asistencije (paketa), načina ugovaranja (individualno, porodično, grupno), da li putujete poslovno ili turistički, godina starosti i sl.

Samo kod Lovćen osiguranja polisu osiguranja na putovanju možete zaključiti bez obzira na pristupne godine starosti.

3 razloga za sklapanje

1 Širok izbor pokrića
2 Prilagodljive i povoljne premije
3 Možete kupiti online
Kako prijaviti štetu u inostranstvu?


Pozovite našeg poslovnog partnera EUROPE ASSISTANCE (kontak telefon se nalaze na svakoj polisi osiguranja na putovanju), operateru kažite svoje prezime i ime, broj polise, opis nezgode odnosno bolesti, mesto gdje ste dostupni, adresu i broj telefona ljekara koji Vas liječi.


EUROP ASSISTANCE
Tel: +381 11 41 44 103
E-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Web: www.europ-assistance.rs

Ako ste u inostranstvu sami platili troškove liječenja i druge usluge povezane sa nezgodom ili bolešću, povrat novca možete zatražiti u najbližoj poslovnici Lovćen osiguranja na osnovu polise osiguranja, original računa, te cjelokupne zdravstvene dokumentacije, koju morate zahtijevati pri plaćanju usluga.