Osigurajte se dodatno i od posljedica nezgode

Uz životno osiguranje može se zaključiti i osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja – nezgoda. Time se uz štednju obezbjeđuje i dodatna sigurnost od posledica nesrećnog slučaja-nezgode.

U slučaju nezgode, nadoknađuje se osigurana suma za slučaj smrti ili osigurana suma za invaliditet. Posebno se nudi osiguranje za pokriće troškova usled boravka u bolnici zbog posljedica nezgode (bolnički dani).

Takođe, može se ugovoriti i posebna suma kao dnevna naknada, čija je svrha između ostalog, da nadoknadi razliku između zarade i naknade za vrijeme privremene (prolazne) nesposobnosti za rad.

Koliko bi trebalo
vašim najbližima?
Izračunaj