Planirajmo budućnost naše djece

Stipendijsko osiguranje je kombinacija životnog osiguranja i štednje istovremeno, sa ciljem da se od dogovorenog dana i za dogovoreni period korisniku obezbijedi mjesečna isplata stipendije. Stipendijsko osiguranje se može zaključiti samo tako da su korisnik i osiguranik različita lica. Ugovorom o stipendijskom osiguranju mogu biti osigurana dva osiguranika (uzajamno stipendijsko osiguranje). Premija se plaća ugovoreni broj godina i time se ostvaruju sredstva koja će se kroz dogovoreni vremenski period djetetu- korisniku osiguranja isplaćivati kao mjesečna stipendija. Uz stipendijsko osiguranje života nije moguće uključiti dopunska osiguranja. Osiguranik, odnosno korisnik osiguranja učestvuje u dijelu dobiti ostvarenoj po osnovu stipendijskog osiguranja, ako je na dan pripisa dobiti proteklo trajanje osiguranja 24 mjeseca i više. Dobit se pripisuje korisniku po isteku trajanja osiguranja na način što se povećava mjesečna stipendija u odnosu na onu koja je ugovorena na polisi.

Primjeri stipendijskog osiguranja

Starost osigurane osobe Korisnik Godine uplate premije -
trajanje osiguranja
Godine primanja stipendije Mjesečna premija Mjesečna stipendija
Žena 25 godina dijete 18 5 24,39 € 100 €
Žena 50 godina suprug 14 10 62,89 € 100 €
Muškarac 25 godina bratanić 18 6 43,64 € 150 €
Muškarac 50 godina kumče 14 10 52,42 € 80 €

Najčešća pitanja

Koji su načini plaćanja premije?

Premija se može plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje putem trajnog naloga, administrativnom zabranom u preduzeću gdje ostvarujete zaradu ili uplatnicom u banci/pošti.

Šta se dešava u slučaju nemogućnosti plaćanja premije?

Ukoliko Vam je trenutna finansijska situacija takva da nijeste u mogućnosti uplaćivati premiju osiguranja (poslije 2, odnosno 3 godine neprekidnog plaćanja – zavisno od trajanja ugovora), postoji mogućnost kapitalisanja polise sa smanjenom vrijednošću sume osiguranja, a samim tim i visine stipendije.

Takođe postoji mogućnost otkupa polise u situacijama koje su definisane Opštim uslovima za stipendijsko osiguranje života.

Osiguranje se može obnoviti na pismeni zahtjev ugovarača plaćanjem zaostale premije najkasnije godinu dana od uplate poslednje premije, uz uslov da je zdravstveno stanje podobno za prijem u osiguranje.

Ko može biti korisnik stipendijskog osiguranja?
  • Korisnik može biti i dijete a i odrasla osoba, što znači da njegova starost ne utiče na osiguranje. Za sklapanje osiguranja ne mora postojati srodstvo između osigurane osobe i korisnika.
  • Korisnik stipendije ne može biti istovremeno i osigurana osoba po polisi. Korisnika osiguranja određuje ugovarač osiguranja, po imenu, ili ako su kao korisnici osiguranja djeca (potomci), iznos će se dijeliti na jednake djelove. Uključena su i djeca koja su kasnije rođena.
  • Korisnik – dijete ima pravo na stipendiju bez obzira da li nastavlja školovanje ili ne.
  • Korisnik može biti promijenjen za vrijeme uplaćivanja premije ali ne i za vrijeme isplaćivanja stipendije.


Dokumenta

Za otvaranje dokumenta preporučujemo PDF čitač Adobe Acrobat Reader

Koliko bi trebalo
vašim najbližima?
Izračunaj