Poštovanje i usaglašenost sa najsavremenijim standardima poslovanja za Lovćen osiguranje AD je imperativ.

Naš cilj je kvalitet, osnova našeg razvoja i napretka leži u politici kvaliteta.

Na taj način bićemo konkurentni i prepoznati kao nosilac najkvalitetnijih usluga. Baziran na visokim standardima naš sistem kvaliteta ima za cilj razvoj i pružanje usluga koje zadovoljavaju zahtjeve klijenata i ostalih zainteresovanih strana, a istovremeno i poštovanje regulatornih zakonskih zahtjeva. Naš zadatak je da u složenom procesu od provjere ulaznih zahtjeva klijenata preko kontrole dokumenata izvršimo kontrolu usluga od pripremne faze, pa sve do njihove realizacije.


U poštovanju ciljeva – kvaliteta usluga Lovćen osiguranje AD je kroz adekvatnu dokumentovanu proceduru identifikovao sve što je potrebno za kontinuirano unapređenje usluga, pa je Politika kvaliteta kompatibilna sa ciljevima za kvalitet, uzima u obzir kontekst organizacije, ispunjava legislativu kroz usaglašenost sa domaćom i međunarodnom zakonskom regulativom, i druge zahtjeve koje propisuje ISO 9001:2015.

Lovćen osiguranje AD je posvećen povećanju zadovoljstva klijenata i kroz:

  • Kontinuirano poboljšanje efikasnosti Sistema za kvalitet u saglasnosti sa zahtjevima ISO 9001:2015
  • Blagovremenu identifikaciju rizika i mogućnosti i definisanje efikasnih mjera za eliminisanje ili minimiziranje neželjenih efekata
  • Obezbjeđivanje potrebnih resursa za postizanje očekivanih rezultata
  • Stalno unapređenje znanja i vještina svojih zaposlenih preko obrazovanja, obuka
  • Usaglašavanje sa primjenljivim zakonskim propisima
  • Stalnu brigu za životnu sredinu.

Osnovna aktivnost Lovćen osiguranja AD je pružanje svih vrsta usluga neživotnog osiguranja, pa imajući u vidu sva interna i eksterna pitanja koja mogu imati uticaj na organizaciju, u potpunosti se obavezuje da sprovodi ovu politiku kao okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva za kvalitet.