Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Trajanje osiguranja

vremenska dužina dejstva osiguranja. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoje pravno dejstvo počevši od 00 sati(dakle na iteku) ugovorenog početnog dana označenog u polisi osiguranja, pa sve do 24 sata poslednjeg dana ugovorenog roka. Trajanje osiguranja se, prema potrebi, može ugovoriti na odredjeni rok ili na neodredjeno vrijeme.