Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Postupak rješavanja

VAŽNI KORACI PRI NASTANKU ŠTETE

 1. Paziti - najvažnija je lična bezbjednost ljudi.
 2. Spriječiti dalju štetu.
 3. Snimiti fotografiju – ukoliko je moguće načinite nekoliko fotografija štete.
 4. Provjeriti postojeće osiguranje i prijaviti štetu.
 5. Početi s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i obimu štete.

 

POSTUPAK RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

PODNOŠENJE ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:

 • web stranici Lovćen osiguranja;
 • na svim prodajnim mjestima Lovćen osiguranja i
 • kod prodajnog zastupnika Lovćen osiguranja.

NADLEŽNOST ZA OBRADU ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj službi Lovćen osiguranja:

 • lično,
 • putem pošte i
 • putem elektronske pošte.

DODATNA POJAŠNJENJA/DOKUMENTACIJA

Ukoliko stručni saradnik ocijeni da je za rješavanje odštetnog zahtjeva potrebno priložiti dodatnu dokumentaciju, pojašnjenje ili obaviti dodatne preglede, o tome se klijent posebno pismeno ili usmeno obavještava.

ODLUKA I OBAVJEŠTAVANJE

Osiguravajuće društvo dužno je da najkasnije u roku od 30 dana (u slučaju neimovinske štete) odnosno u roku od 14 dana (u slučaju imovinske štete) od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva oštećenom licu dostavi:

 • obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni
 • obrazloženi odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.

Izuzetno, ako je za utvrđivanje osnova i visine naknade štete po podnijetom odštetnom zahtjevu potrebno duže vrijeme, rok za odlučivanje po zahtjevu može se produžiti do 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva.

ŽALBENI POSTUPAK

Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Lovćen osiguranja prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti:

 • lično, 
 • putem pošte i 
 • putem elektronske pošte. 

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija Lovćen osiguranja.

Odluku o žalbi komisija za žalbe mora donijeti u roku od 3 nedjelje po prijemu potpune žalbe.”

INFORMACIJE TOKOM POSTUPKA RJEŠAVANJA ODŠTETNOG ZAHTJEVA

Za sve informacije tokom i nakon obrade odštetnog zahtjeva oštećenik se može obratiti stručnoj službi Lovćen osiguranja.

 

Imate li pitanje?

Pošaljite poruku