Nulta stopa tolerancije za prevare

Zaustavimo ih zajedno


U Lovćen osiguranju usvojili smo nultu stopu tolerancije na prevare, čime jasno objavljujemo našu predanost aktivnom jamstvu poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg društva. Politika odbrane od prevare postavljena je na tri stuba: sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Lovćen osiguranje na tom se području ugleda na uspostavljenu dobru praksu savremenih kompanija i djeluje u skladu sa smjernicama svjetskih organizacija kao što su ACFE i IAIS. Tri stuba odbrane od prevara sežu u sve procese djelovanja naše osiguravajuće kuće i omogućuju tretiranje prevara u cjelokupnom širokom spektru poslovanja osiguravajuće kuće.

Za izvođenje zadataka na području prevara u Lovćen osiguranju zadužena je Služba za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP) koja je organizovana kao služba podrške i neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svom radu obrađuje sve vrste prevara čiji pojedini oblici prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:

protivpravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prevare u osiguranju, zloupotreba internih informacija, odavanje ili neovlašteni pristup poslovnim tajnama, neovlaštena upotreba tuđe oznake ili modela i slično), koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
krivotvorenja poslovnih knjiga (npr. krivotvorenje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).


Uspostavljanje naprednoga softverskog rješenja za otkrivanje prevara


U Lovćen osiguranju planirana je implementacija paketnoga softverskog rješenja za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rješenja organizacije u cijelom svijetu koriste za uspješno i efikasno otkrivanje i analizu kaznenih djela – i prevara u osiguranju i drugih kaznenih djela pojedinaca ili zločinačkih organizacija.


Uspostavljanje sistema sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav


Prema usvojenom Planu implementacije sistema sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prevara u Grupi Triglav, u svim društvima uspostavljene su službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara po uzoru na matično društvo. To je prvi korak prema organiziranoj, a time i učinkovitoj borbi protiv prevara na nivou Grupe Triglav.


Sudjelovanje zaposlenika u savladavanju prevara


U Lovćen osiguranju u toku je edukacija za zaposlenike na području sprječavanja i otkrivanja prevara. Edukacija je vrlo značajna za osvješćivanje zaposlenika o negativnim posljedicama prevara i za uspostavljanje te njegovanje kulture nulte stope tolerancije na prevare.


Prijava prevare

da prijavite prevaru popunite formular ispod

kontakt Službe za suzbijanje prevara

sporp@lo.co.me | +382 20 411 537


Prijava sumnje na prevaru

Podaci o uključenim pravnim i fizičkim osobama:

Opis razloga sumnje na prevaru i način izvedbe prevare:

Kako ste utvrdili prevaru:

Ako možete dati približnu procjenu štete u iznosu:

Priložite dokaze u elektronskom obliku:

Kontakt

Prijavi sumnju
Complementary Content
${loading}