Najčešća pitanja

Gdje mogu pronaći obrazac za prijavu štete?

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:

web stranici Lovćen osiguranja;
na svim prodajnim mjestima Lovćen osiguranja i
kod prodajnog zastupnika Lovćen osiguranja.


Koliko vremena se čeka, nakon prijavljivanja štete?

Postupak procjene, likvidacije i isplate šteta po svim vrstama odštetnih zahtjeva, koji proističu iz ugovora o osiguranju zaključenim sa ovim Društvom (osim kod obaveznih osiguranja u saobraćaju) se okončava najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva. Sve osnovane odštetne zahtjeve Društvo je dužno isplatiti, a za neosnovane dostaviti Odluku o odbijanju u roku od 14 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva.

Kod ugovora o osiguranju zaključenih po osnovu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva, oštećenom licu dostavi:
• obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni ili
• obrazloženi odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.

Ukoliko nijesam zadovoljan/zadovoljna odlukom osiguravajućeg društva, kako mogu uložiti žalbu?

Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Lovćen osiguranja prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti:

lično,
putem pošte i
putem elektronske pošte.
Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija Lovćen osiguranja.

Odluku o žalbi komisija za žalbe mora donijeti najkasnije u roku od 30 dana po prijemu potpune žalbe.


Šta radim kada popunim obrazac?

Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj službi Lovćen osiguranja:

lično,
putem pošte ili
putem elektronske pošte.


Šta uraditi kada se desi nezgoda?
Potrebno je da sačuvate svu medicinsku ili drugu dokumentaciju, fotografišete štetu, mjesto nastanka štete i kontaktirate naš centar za prijavu šteta. Ukratko, po koracima, preporučujemo:

1.Paziti - najvažnija je lična bezbjednost ljudi.
2. Spriječiti dalju štetu.
3. Snimiti fotografiju – ukoliko je moguće načinite nekoliko fotografija štete.
4. Provjeriti postojeće osiguranje i prijaviti štetu.
5. Početi s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i obimu štete.