Najčešća pitanja

Gdje mogu pronaći obrazac za prijavu štete?

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu koji se može dobiti na:

web stranici Lovćen osiguranja;
na svim prodajnim mjestima Lovćen osiguranja i
kod prodajnog zastupnika Lovćen osiguranja.


Koliko vremena se čeka, nakon prijavljivanja štete?

Osiguravajuće društvo dužno je da najkasnije u roku od 30 dana (u slučaju neimovinske štete) odnosno u roku od 14 dana (u slučaju imovinske štete) od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva oštećenom licu dostavi:

  • obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni
  • obrazloženi odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni

U izuzetnim slučajevima, ako je za utvrđivanje osnova i visine naknade štete po podnijetom odštetnom zahtjevu potrebno duže vrijeme, rok za odlučivanje po zahtjevu može se produžiti do 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva.


Ukoliko nijesam zadovoljan/zadovoljna odlukom osiguravajućeg društva, kako mogu uložiti žalbu?

Ukoliko oštećenik nije zadovoljan odlukom ili postupanjem Lovćen osiguranja prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti:

lično,
putem pošte i
putem elektronske pošte.
Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija Lovćen osiguranja.

Odluku o žalbi komisija za žalbe mora donijeti u roku od 3 nedjelje po prijemu potpune žalbe.”


Šta radim kada popunim obrazac?

Po ispunjavanju obrasca i uz pribavu potrebne dokumentacije, odštetni zahtjev podnosi se nadležnoj stručnoj službi Lovćen osiguranja:

lično,
putem pošte ili
putem elektronske pošte.


Šta uraditi kada se desi nezgoda?
Potrebno je da sačuvate svu medicinsku ili drugu dokumentaciju, fotografišete štetu, mjesto nastanka štete i kontaktirate naš centar za prijavu šteta. Ukratko, po koracima, preporučujemo:

1.Paziti - najvažnija je lična bezbjednost ljudi.
2. Spriječiti dalju štetu.
3. Snimiti fotografiju – ukoliko je moguće načinite nekoliko fotografija štete.
4. Provjeriti postojeće osiguranje i prijaviti štetu.
5. Početi s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i obimu štete.