Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Grupa Triglav u 2020. godini : Uspješno poslovanje u izuzetno teškoj godini

5. 3. 2021

Pokazana otpornost na izuzetno zahtjevne uslove

 

U uslovima pandemije bolesti COVID-19 i okruženja niskih kamatnih stopa u 2020. godini, Grupa Triglav pokazala je svoju otpornost i finansijsku snagu. Dostigla je 90,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i povećan obim premije osiguranja u iznosu 1.233,8 miliona eura (indeks 104). Grupa koja je i u 2020. ocijenjena visokom bonitetnom ocjenom »A« poslovala je kontinuirano, stabilno sa fokusom na klijente. Zadovoljstvo zaposlenih i klijenata koje društvo kontinuirano prati, u 2020. godini dostiglo je najviši izmjereni nivo.

 

Otpornost i efikasnost upravljanje rizicima. Grupa Triglav u uslovima nesigurnosti koje je donijela pandemija bolesti COVID-19 pokazala je zadovoljavajuću mjeru otpornosti, spremnosti i prilagodljivosti na izvanredne uslove. Tokom godine javnost je informisala o ocjenama uticaja uslova na poslovanje prema različitim scenarijima koje su potvrđivale da su osiguravajući i investicijski portfolio Grupe dovoljno otporni, a pozicija kapitala odgovarajuća za uspješno nošenje sa povećanim rizicima. Nije se pojavio nikakav materijalni operativni rizik kao posljedica pandemije.

 

Na kraju godine ukupan kapital iznosio je 870,2 miliona eura (indeks 110), a bruto osiguravajuće-tehničke rezervacije 3.033,2 miliona eura (indeks 105). Grupa je ostala odgovarajuće kapitalizovana i likvidna, što potvrđuju i ponovo dobijene visoke bonitetne ocjene »A« od strane bonitetnih agencija S&P Global Ratings i AM Best. Ocjene imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Bonitetna ocjena u području »A« jedan je od strateških ciljeva Triglava koji mu osigurava željeni konkurentski položaj na osiguravajućim, reosiguravajućim i finansijskim tržištima te odražava finansijsku snagu i uspješnost poslovanja.

 

Profitabilno poslovanje. Prema nerevidiranim podacima Grupa Triglav je 2020. ostvarila  90,9 miliona eura dobiti prije oporezivanja (indeks 90) i 73,7 miliona eura neto dobiti (indeks 88). Uz disciplinovano preuzimanje osiguravajućih rizika povećala je obim poslovanja i pritom brižno upravljala troškovima. Nepovoljno stanje na finansijskim tržištima prouzrokovalo je daljnje snižavanje prihoda od kamata, a povećali su se i rashodi zbog dugoročnog zagarantovanog prinosa kod osiguranja sa ugrađenom garancijom. Rezultati masovnih štetnih događaja bili su manje povoljni nego godinu prije, a na rezultat su uticale i povećane osiguravajuće-tehničke rezervacije zbog aktuelnih uslova poslovanja. Neto povrat na kapital bio je 8,9 procenata, odnosno za 2 procentna poena niži nego godinu prije. 

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: „Stanje u poslovnom okruženju i na tržištima kapitala inače je negativno uticalo na našu dobit, no uprkos tome zadovoljni smo rezultatima poslovanja. Grupa Triglav pokazala je otpornost na izuzetno teške uslove poslovanja, zadržala finansijsku snagu i dokazala mogućnost efikasnog prilagođavanja na promjene. Ove godine na finansijska tržišta i ekonomski oporavak i dalje utiču još uvijek nepoznate dimenzije globalne 

 

Dobit Grupe prije oporezivanja koja potiče iz osiguravajuće-tehničkog dijela poslovanja povećana je za 7 procenata (76,5 miliouna eura), dok se dobit iz finansijskih ulaganja osiguravajuće djelatnosti i upravljanja rezervama smanjila za 55 procenata (13,0 miliouna eura). Zbog povoljnog odnosa uplaćene premije i štetnih događaja dobit kod imovinskih osiguranja povećala se za 5 procenata, a kod zdravstvenih osiguranja za 46 procenata. Zbog kontinuiranog okruženja izuzetno niskih kamatnih stopa Grupa je formirala dodatne rezerve, što je uticalo na smanjenje dobiti kod životnih i penzijskih osiguranja za 85 procenta.

 

Vrijednost investicijskog portfolia porasla je za 5 procenata na 3.496,4 miliona EUR. Njegov konzervativni sastav nije se bitno promijenio, a Grupa je aktivnim ulaganjem prilagođavala udjele pojedinih investicijskih razreda. Time je održala odgovarajuću diverzifikaciju i sigurnost cijelog portfolia, dodatno poboljšala njegov kvalitet i vodila brigu o ekonomskoj usklađenosti imovine sa obvezama.

 

Rast premija i tržišni položaj. Grupa je vodeća na tržištu u regionu Adria, gdje je prema podacima za 2019. godinu imala 20,4-procentni tržišni udio (u 2018. 19,9 procenata). U 2020. godini tržni udio na najvećem, slovenačkom tržištu povećala je za 0,4 procentna poena, na 36,5 procenata. Šestu godinu zaredom postigla je premijski rast, a njen obim povećao se za 4 procenta u 2020. godini, na 1.233,8 miliona eura. Time je ispunila svoje planove uprkos nepovoljnim uslovima i padu BDP-a u većini država u regionu, padu tržišta osiguranja i oštroj konkurenciji. Premiju imovinskih osiguranja povećala je za 4 procenta, a zdravstvenih za 11 procenata, s time da je premija životnih i penzijskih osiguranja ostala na nivou protekle godine. Premijski rast ostvaren je na većini tržišta osiguranja, na slovenačkom je bio  3-procentni i na nivou kretanja tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 4-procentni. I u 2020. Grupa je nastavila sa strategijom disperzije premije i sa geografskog i proizvodno-uslužnog aspekta. Povećala je udio premije koja je obračunata na tržištima izvan Slovenije na 18,2 procenta i povećala udio drugih vrsta osiguranja koja, osim imovinskih, čine njenu ponudu.

 

Povoljan kombinirani količnik. Na poslovanje po pitanju šteta osim masovnih štetnih događaja (nevrijeme sa tučom na tri tržišta i zemljotresi u Hrvatskoj u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti 31,1 miliona eura) uticali su i uslovi pandemije. Ukupni obim obračunatih bruto šteta bio je za 3 procenta manji nego 2019. godine. Grupa očekuje da će dio šteta koje zbog manje ekonomske aktivnosti ili opštih ograničenja kretanja osiguranika nisu nastale u 2020. isplatiti u poslovnoj  2021. godini. U tu svrhu kreirala je i odgovarajuće osiguravajuće-tehničke rezervacije. Kombinirani količnik Grupe iznosio je 91,2 procenta i nalazio se u donjem dijelu područja prosječne ciljane strateške vrijednosti. U poređenju sa prethodnom godinom niži je za 0,3 procentna poena zbog poboljšanja količnika šteta i troškova.

 

Upravljanje imovinom. U 2020. godini Grupa je povećala obim vlastitog portfolia osiguranja za 6 procenata, na 2.995 miliona eura, te obim imovine klijenata u uzajamnim fondovima i individualnom upravljanju za 5 procenata, na 1.156 miliona eura. Fondovima upravlja društvo Triglav Skladi, koje upravlja i investicijskim portfolijima klijenata grupe u okviru investicijskih životnih osiguranja i dugoročnim poslovnim fondovima dobrovoljnih dodatnih penzijskih osiguranja. Nakon preuzimanja upravnika uzajamnog fonda ALTA uspješno su sprovedeni svi integracijski postupci i spajanje 110.000 kupaca pod jedinstvenom krovnim Brendom Triglav. Sa 32,9-procentnim tržišnim udjelom slovenačkih uzajamnih fondova, Grupa Triglav jedan je od vodećih upravljača imovinom.

 

Dobra kontrola troškova. Ukupni konsolidovani bruto poslovni rashodi Grupe Triglav ostali su na nivou iz prethodne godine i iznosili su 306,7 miliona eura. Udio operativnih troškova osiguranja u obračunatoj bruto premiji u djelatnosti osiguranja takođe se smanjio u 2020. godini, i to za 1,1 procentna poena, na 22,1 procenta.

 

Sprovođenje politike dividendi. U 2020. godini, u skladu sa stavovima slovenačkog regulatornog tijela, akcionari Zavarovalnice Triglav odobrili su predlog Uprave i Nadzornog odbora osiguravača da raspodjeljiva dobit za 2019. godinu ostane neraspoređena. Politika dividendi ostala je nepromijenjena. U njenom sprovođenju, s obzirom na okolnosti, osiguravač uzima u obzir razumno upravljanje kapitalom Grupe Triglav i njenu finansijsku stabilnost, potrebu za reinvestiranjem dobiti u sprovođenju strategije rasta i razvoja te pružanju atraktivnih dividendi akcionarima . Normalizacijom stanja u poslovnom okruženju osiguravač će to moći ponovo sprovesti isplatom dividende.

 

Fokusirani na klijente i usmjereni na razvoj. Grupa se  uspješno prilagodila promijenjenom okruženju i potrebama klijenata. Novi uslovi dali su dodatni zamah cjelokupnoj digitalnoj transformaciji poslovanja Grupe, jer je ojačala digitalnu prodaju, komunikacijske i distributivne kanale i alate te povećala svoju digitalnu prisutnost. Takvim pristupom  povećala je prosječnu premiju po zaposlenom i povećala isplativost te sa pojednostavljivanjem procedura poboljšala korisničko iskustvo klijenata. Među postignućima se ističu nadograđeno poslovanje na daljinu, dosljedno sprovođenje mjera poduzetih kako bi se ograničila infekcija i zaštitilo zdravlje zaposlenih, klijenata i ostalih učesnika, obnova i uvođenje novih proizvoda i usluga pomoći, poboljšana obrada štetnih događaja i uvođenje

vještačke inteligencije u neke procese.

 

Grupa je konsolidovala vlastitu prodajnu mrežu, što je njen najvažniji prodajni put sa 73,3 procenta prikupljene premije. U skladu sa višekanalnim pristupom, dogradila ga je eksternom ugovornom prodajnom mrežom, što je doprinijelo rastu premije na pojedinim tržištima. U skladu sa planiranom geografskom diverzifikacijom poslovanja za 2020. godinu, matično društvo Grupe nudilo je svoje prekogranične usluge osiguranja u više od 15 država članica EU-a. Dugoročnim poslovnim partnerstvima u Grčkoj i Italiji dodala je norveško i holandsko tržište osiguranja. Takve oblike poslovanja, koji su trenutno marginalni u smislu obima premije, Grupa smatra razvojno važnima.

 

Predanost održivosti (ESG). Ostvarivanjem svoje misije stvaranja sigurnije budućnosti Grupa Triglav ostvaruje svoju održivu orijentaciju. Krajem 2020. godine nadogradila je svoje napore po pitanju održivosti usvajanjem formalnog akta, Predanost održivosti Grupe Triglav, koji sveobuhvatno definiše smjerove svog razvoja na području zaštite okoline, socijalne politike i upravljanja (ESG).

 

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: »Prošlogodišnji događaji potvrđuju da su strateške orijentacije Triglava dobro postavljene, da se razvijamo u zacrtanom smjeru moderne, inovativne i dinamične osiguravajuće i finansijske grupe koja ostaje čvrsto na vodećem mjestu u Sloveniji i širem regionu. Na temelju već sprovedenih strateških aktivnosti i u skladu sa planiranim, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i usredsredjeni na klijente na svim tržištima koji su naš rad ocijenili do sada najvišim ocjenama zadovoljstva. Pritom smo svjesni da je naša ekipa sa više od 5300 zaposlenih glavni temelj našeg uspjeha. Zajedno neprestano razvijamo ponudu, procese i organizaciju kako bismo se bolje brinuli o našim kupcima, našim partnerima. Istovremeno, zajedno razvijamo našu kulturu u još kooperativniju i agilniju, što se odražava i na mjerenja zadovoljstva imeđu zaposlenih. Zahvaljujem našim klijentima i akcionarima na ukazanom povjerenju, a mojim kolegama na predanosti i trudu koji su ukazali u ovom izazovnom periodu.«

 

Ponovno imenovanje članice Uprave Zavarovalnice. Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav, 2. 3. 2021., na prijedlog Radničkog vijeća, za članicu Uprave ponovo je imenovao – direktoricu za ljudske resurse Zavarovalnice Triglav, Maricu Makoter. Novi petogodišnji mandatni period počinje joj teći od 23. 12. 2021.

 

 

 

 

 

 

Ključni podaci o poslovanju Grupe Triglav    

                                                                                       u milionima EUR

2020[1]

2019

2018

Indeks 2020/2019

Obračunana bruto premija[2]

1.233,8

1.184,2

1.068,4

104

Neto prihodi od premija osiguranja

1.066,8

1.027,6

951,8

104

Obračunati bruto iznosi šteta

697,4

716,7

679,6

97

Neto rashodi za štete

683,6

684,1

626,6

100

Bruto troškovi poslovanja

306,7

305,3

288,8

100

Dobit prije oporezivanja

90,9

100,9

97,5

90

Neto dobit

73,7

83,9

80,8

88

Stanje osiguravajuće-tehničkih rezervacija[3]

3.033,2

2.878,9

2.713,1

105

Kapital4

870,2

792,0

746,9

110

Kombinirani količnik

91,2 %

91,5 %

91,8 %

 

Neto profitabilnost kapitala

8,9 %

10,9 %

10,8 %

 

Knjigovodstvena vrijednost akcije (u EUR)

38,2

34,7

32,8

110

Neto dobit po akciji (u EUR)

3,2

3,7

3,6

88

Broj zaposlenih4

5.316

5.281

5.166

101

 

 

Ključni podaci o poslovanju Zavarovalnice Triglav      

                                                         u milionima EUR

 

2020² 

2019 

2018 

Indeks

2020/2019

Obračunata bruto premija³

719,3

702,1

660,2

102

Neto prihodi od premija osiguranja

583,9

573,6

551,9

102

Obračunati bruto iznosi šteta

408,3

425,2

421,0

96

Čisti rashodi za štete

375,3

376,8

359,9

100

Bruto troškovi poslovanja

180,0

180,5

174,4

100

Dobit prije oporezivanja

71,1

84,6

78,5

84

Neto dobit

58,0

70,6

65,5

82

Stanje osiguravajuće-tehničkih rezervacija

2.199,0

2.149,0

2.061,4

102

Kapital4

644,0

580,5

560,1

111

Kombinovani količnik

86,1 %

85,6 %

86,1 %

 

Neto profitabilnost kapitala

9,5 %

12,4 %

11,6 %

 

Broj zaposlenih4

2.244

2.253

2.290

100

 

 

 

 

Planirano poslovanje Grupe Triglav za 2021. godinu

 

 u milionima EUR

 

Plan 2021

2020²

2019

2018

2017

2016

Dobit prije oporezivanja

85–95

90,9

100,9

97,5

84,4

95,1

Obračunata bruto premija³

1.200–1.300

1.233,8

1.184,2

1.068,4

999,9

936,0

Kombinovani količnik

ispod 95 %

91,2 %

91,5%

91,8%

93,1%

92,9%

 [1] Informacije se temelje na nerevidiranim podacima o poslovanju Grupe Triglav i Zavarovalnice Triglav u 2020. Izraženi indeksi odnosno brojčana poređenja pokazuju poređenje u odnosu na 2019. godinu.

[2]Nerevidirani podaci

[3]Obračunata bruto premija osiguranja, suosiguranja i reosiguranja

[4]Na zadnji dan godine

 

Share on Google+