Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Plan poslovanja Grupe Triglav za 2021. godinu

19. 10. 2020

U očekivanju zahtjevnih tržišnih uslova i nesigurnog poslovnog okruženja zbog epidemije

 

Grupa Triglav na osnovu odabranog vjerovatnog scenarija uslova poslovanja u 2021. godini planira  povećan obim konsolidovane obračunate bruto premije osiguranja između 1,2 i 1,3 milijarde eura i dobit prije oporezivanja od 85 do 95 miliona eura. Kombinovani koeficijent Grupe planiran je ispod 95 posto, što je u donjem (povoljnom) dijelu područja njegove prosječne ciljane strateške vrijednosti, koja iznosi oko 95 posto. Predviđeno poslovanje sprovodiće se u teškim i konkurentskim tržišnim uslovima te sa uticajem epidemioloških uslova na globalnom nivou, čiji su razmjeri još uvijek neizvjesni, a na finansijskim tržištima u uslovima niskih/negativnih kamatnih stopa. U razvojnim aktivnostima Triglav će biti orijentisan na ostvarenje svoje vizije da se usredsredi na klijenta, dinamično razvija nove načine poslovanja koji su temelj odgovornog dugoročnog razvoja Grupe i da istovremeno posluje profitabilno i sigurno.

 

Grupa Triglav ostaje strateški usmjerena na postizanje dugoročne, stabilne ekonomske profitabilnosti i povećavanje vrijednosti Grupe,  pri čemu slijedi svoju misiju – Stvaramo sigurniju budućnost za sve svoje učesnike. Unutar Grupe ostaju aktivnosti orijentisane na razvoj zaposlenih,  organizacije i kulture, u još kooperativnije i agilnije. Sa fokusom na klijente i njihove potrebe Grupa će i dalje sprovoditi razvojne aktivnosti usmjerene na postizanje visokokvalitetnih usluga, tehnološki napredne prodajne procese i efikasniju prodajnu mrežu u skladu sa pristupom višekanalne komunikacije sa klijentom.

 

Grupa planira povećan obim premije koji će zajedno sa drugim činiocima uticati i na udio šteta u njenom poslovanju. Kod masovnih štetnih događaja očekuje slične trendove kao u prethodnim godinama, zbog čega održava svoju pažljivo odabranu zaštitu u vidu reosiguranja. I u 2021. godini naglasak će biti na troškovnoj efikasnosti. Grupa će nastaviti sa racionalizacijom troškova koji nisu direktno povezani sa nabavkom osiguranja, a pritom očekuje rast troškova, u prvom redu, po osnovu investicija u informacione tehnologije i aktivnosti dalje digitalne transformacije Grupe. Na tim temeljima i uz disciplinovano preuzimanje osiguravajućih rizika Triglav planira da održi profitabilnost osiguravajućegdijela poslovanja na svojim tržištima.

 

Investicione politike Grupe Triglav ostaju nepromijenjene, a njihov je cilj postizanje visokog boniteta cjelokupnog investicionog portfelja. U djelatnosti upravljanja imovinom stranaka pratiće strateško usmjerenje povećavanja obima sredstava prodajom postojećih proizvoda štednje i osiguranja te jačanjem sredstava investicionih fondova kojima upravlja kćerinsko društvo Triglav Skladi. I u 2021. godini cilj je očuvanje visokih bonitetnih ocjena od strane poznatih bonitetnih agencija S&P Global Ratings i A.M.Best.

 

Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav, rekao je: Djelujemo u teškim vremenima, zahtjevnim ne samo za nas nego za sve naše učesnike. Razmjeri epidemioloških uslova na globalnom nivou i sa makroekonomskog su aspekta još neizvjesni, finansijska tržišta volatilna i u okruženju niskih/negativnih kamatnih stopa, a na tržištima vladaju oštri konkurentski uslovi. Procjenjujemo da je Grupa finansijski čvrsta, pouzdano upravlja rizicima, posluje sa dobiti te se postupno i uspješno digitalno transformiše. Što se tiče poslovnog rezultata, za sljedeću godinu prema vjerovatnom scenariju predviđenih uslova planiramo da će iznositi od 85 do 95 miliona eura. Dalje je istakao: U ovom okruženju ostajemo skoncentrisani na usmjerenje naše strategije, koju dosljedno sprovodimo. Ovime zahvaljujem ekipi od više od pet hiljada saradnika na dosadašnjoj saradnji i uloženom trudu.

 

Ključni elementi plana poslovanja Grupe Triglav za 2021. godinu nalaze se u dokumentu na linku: http://www.triglav.eu/en/media/press-releases/press-release/triglav-group-business-plan-for-2021

 

 

Share on Google+