Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje komercijalnih potraživanja

Kreditno osiguranje osigurava dobavljače od rizika neplaćanja njihovih potraživanja od strane kupaca (domaćih i inostranih).

Ko ima interes da zaključi kreditno osiguranje?

Proizvođači, trgovinska preduzeća, uslužne kompanije...

Koje su prednosti kreditnog osiguranja?

Prednosti kreditnog osiguranja su:

 • zaštita i sigurnost: zaštita od gubitka, zaštita novčanih tokova, ostvarenje finansijskih planova...,
 • povećanje prodaje: izlazak na nova tržišta, novi kupci na postojećim tržištima,
 • povećanje konkurentnosti: prodaja na otvoreno, bez bankarskih garancija, akreditiva i sl., produženje roka plaćanja novim i postojećim klijentima.

Koristi za prodavca su:

 • međunarodna konkurentnost,
 • cena kreditnog osiguranja ukalkulisana u prodajnu cenu proizvoda,
 • mogućnost da se polisa koristi kao kolateral.

Koristi za kupca su:

 • odloženo plaćanje,
 • duži rokovi plaćanja prema dobavljačima,
 • ne koristi svoje kreditne linije kod poslovnih banaka.

 

Aktiva preduzeća

Osnovna sredstva

(zgrade, oprema) - 30%

  Osigurano
Zalihe - 30%   Osigurano
Potraživanja - 40%   Neosigurano

 

Pokriveni rizici su:

 • bankrot i stečaj kupca,
 • odložena docnja- kada kupac ne izvrši plaćanje 180 dana nakon roka dospeća fakture.

Apliciranje za kreditno osiguranje:

 • klijent popunjava tipski formular zahteva i dostavlja ga Triglav osiguranju,
 • Triglav osiguranje procenjuje zahtev i analizira informacije,
 • Triglav osiguranje šalje klijentu ponudu,
 • klijent prihvata ponudu,
 • Triglav osiguranje priprema polisu i dostavlja klijentu.

Odobravanje kreditnih limita:

 • Osiguranik popunjava zahtev za Kreditni limit i dostavlja Triglavu osiguranju,
 • Triglav osiguranje procenjuje rizik svakog kupca i odobrava kreditne limite kao i uslove plaćanja,
 • Osiguranik može početi sa osiguranim isporukama domaćim i inokupcima.

Vođenje polise:

 • prijava prometa - Osiguranik je u obavezi da dostavi prijavu prometa sa kupcima pokrivenim Polisom, do 15-og u mesecu za prethodni mesec;
 • u svakom momentu, Osiguranik može aplicirati za odobravanje limita za nove Kupce i njihovo uključenje u Polisu, kao i za povećanje limita za postojeće Kupce;
 • u toku trajanja polise, Triglav osiguranje vrši Monitoring kupaca i izveštava o eventualnim negativnim informacijama. U zavisnosti od tih informacija, Triglav osiguranje može u svakom trenutku suspendovati ili ukinuti limit – zaustaviti isporuke robe / usluga.

 

Isplata štete - produžena docnja

Potencijalni štetni

događaj

Dan dospeća fakture - faktura

nije plaćena.

  0 dana

Preliminarna prijava

štete

Podnosi se 20 dana nakon

dospeća neplaćene fakture.

  20 dana

Prijava štete

1. zaustaviti isporuke

    robe/usluga.

2. 60-ti dan je poslednji dan

    kada se mora poslati prijava

    štete sa potrebnom

    dokumentacijom.

  60 dana

Isplata štete

(kraj perioda produžene docnje)

Ukoliko je prijava štete

prihvaćena i sva dokumenta u

redu, pokriveni procenat će biti

isplaćen klijentu u roku od

14 dana od dana završetka

perioda produžene docnje.

  180 dana

 

 

Isplata štete – bankrot / stečaj

Potencijalni štetni događaj

Dan objave bankrota →

zaustaviti isporuke robe/usluga

  0 dana

Preliminarna prijava

štete

Podnosi se 10 dana nakon

objave bankrota.

  10 dana

1. Isplata štete

Ukoliko je pun iznos duga

potvrđen od strane Kupca, Suda

ili Stečajnog upravnika i ukoliko

je prijava štete prihvaćena i sva

dokumenta u redu, pokriveni

procenat će biti isplaćen klijentu

u roku od 14 dana od dana

prijave štete.

  14 dana

2. Delimična isplata štete

Ukoliko pun iznos duga nije

potvrđen od strane Kupca, Suda

ili Stečajnog upravnika isplaćuje se:

- provizorna šteta u iznosu 50%

   prijavljene štete

- osigurani procenat potvrđenog

   iznosa štete.

  180 dana

 

Osigurani procenat:

 • Triglav osiguranje plaća 90% osigurane sume i novca naplaćenog od kupca;
 • u slučaju da se naplati ceo iznos potraživanja Triglav osiguranje plaća klijentu i preostalih 10%  

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjena prijava štete,
 • podaci o dužniku,
 • kopije kupoprodajnih ugovora, neplaćenih faktura, porudžbina, otpremnica, garancija i dr.,
 • korespondencija sa dužnikom,
 • Rešenje o otvaranju stečajnog postupka,
 • Potvrda duga od strane Kupca, Suda ili Stečajnog upravnika,
 • sve druge informacije i dokumentacija od značaja za razmatranje odštetnog zahteva.

Obaveze osiguranika:

 • da plati premiju i sve dodatne troškove navedene u Polisi,
 • dostavi Prijavu prometa u roku od 15 dana nakon isteka meseca u kojem su isporuke robe i/ili usluga izvršene,
 • da obezbedi da su potraživanja zakonom dozvoljena,
 • da obezbedi Osiguravaču uvid u uslove isporuke, cenu, način plaćanja i dr.,
 • da ne ugovara bilo kakve izmene kupoprodajnog ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja Osiguravača,
 • da ne zaključuje sporazume ili bilo kakve dogovore u pogledu osiguranog potraživanja pre nego ili nakon što je podneo zahtev za naknadu iz osiguranja bez pismenog odobrenja Osiguravača,
 • da odmah obavesti Osiguravača o svim promenama koje su mu poznate u vezi sa kupcem i koje mogu upućivati na problem naplate potraživanja,
 • da prilikom dostavljanja zahteva za naplatu naknade iz osiguranja, na Osiguravača prenese sva njegova potraživanja za koja potražuje naplatu naknade iz osiguranja, kao i sva prava po osnovu ugovora sa kupcem ili faktura.