Osiguranje komercijalnih potraživanja - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje komercijalnih potraživanja

Kreditno osiguranje osigurava dobavljače od rizika neplaćanja njihovih potraživanja od strane kupaca (domaćih i inostranih).

Ko ima interes da zaključi kreditno osiguranje?

Proizvođači, trgovinska preduzeća, uslužne kompanije...

Koje su prednosti kreditnog osiguranja?

Prednosti kreditnog osiguranja su:

 • zaštita i sigurnost: zaštita od gubitka, zaštita novčanih tokova, ostvarenje finansijskih planova...,
 • povećanje prodaje: izlazak na nova tržišta, novi kupci na postojećim tržištima,
 • povećanje konkurentnosti: prodaja na otvoreno, bez bankarskih garancija, akreditiva i sl., produženje roka plaćanja novim i postojećim klijentima.

Koristi za prodavca su:

 • međunarodna konkurentnost,
 • cena kreditnog osiguranja ukalkulisana u prodajnu cenu proizvoda,
 • mogućnost da se polisa koristi kao kolateral.

Koristi za kupca su:

 • odloženo plaćanje,
 • duži rokovi plaćanja prema dobavljačima,
 • ne koristi svoje kreditne linije kod poslovnih banaka.

 

Aktiva preduzeća

Osnovna sredstva

(zgrade, oprema) - 30%

  Osigurano
Zalihe - 30%   Osigurano
Potraživanja - 40%   Neosigurano

 

Pokriveni rizici su:

 • bankrot i stečaj kupca,
 • odložena docnja- kada kupac ne izvrši plaćanje 180 dana nakon roka dospeća fakture.

Apliciranje za kreditno osiguranje:

 • klijent popunjava tipski formular zahteva i dostavlja ga Triglav osiguranju,
 • Triglav osiguranje procenjuje zahtev i analizira informacije,
 • Triglav osiguranje šalje klijentu ponudu,
 • klijent prihvata ponudu,
 • Triglav osiguranje priprema polisu i dostavlja klijentu.

Odobravanje kreditnih limita:

 • Osiguranik popunjava zahtev za Kreditni limit i dostavlja Triglavu osiguranju,
 • Triglav osiguranje procenjuje rizik svakog kupca i odobrava kreditne limite kao i uslove plaćanja,
 • Osiguranik može početi sa osiguranim isporukama domaćim i inokupcima.

Vođenje polise:

 • prijava prometa - Osiguranik je u obavezi da dostavi prijavu prometa sa kupcima pokrivenim Polisom, do 15-og u mesecu za prethodni mesec;
 • u svakom momentu, Osiguranik može aplicirati za odobravanje limita za nove Kupce i njihovo uključenje u Polisu, kao i za povećanje limita za postojeće Kupce;
 • u toku trajanja polise, Triglav osiguranje vrši Monitoring kupaca i izveštava o eventualnim negativnim informacijama. U zavisnosti od tih informacija, Triglav osiguranje može u svakom trenutku suspendovati ili ukinuti limit – zaustaviti isporuke robe / usluga.

 

Isplata štete - produžena docnja

Potencijalni štetni

događaj

Dan dospeća fakture - faktura

nije plaćena.

  0 dana

Preliminarna prijava

štete

Podnosi se 20 dana nakon

dospeća neplaćene fakture.

  20 dana

Prijava štete

1. zaustaviti isporuke

    robe/usluga.

2. 60-ti dan je poslednji dan

    kada se mora poslati prijava

    štete sa potrebnom

    dokumentacijom.

  60 dana

Isplata štete

(kraj perioda produžene docnje)

Ukoliko je prijava štete

prihvaćena i sva dokumenta u

redu, pokriveni procenat će biti

isplaćen klijentu u roku od

14 dana od dana završetka

perioda produžene docnje.

  180 dana

 

 

Isplata štete – bankrot / stečaj

Potencijalni štetni događaj

Dan objave bankrota →

zaustaviti isporuke robe/usluga

  0 dana

Preliminarna prijava

štete

Podnosi se 10 dana nakon

objave bankrota.

  10 dana

1. Isplata štete

Ukoliko je pun iznos duga

potvrđen od strane Kupca, Suda

ili Stečajnog upravnika i ukoliko

je prijava štete prihvaćena i sva

dokumenta u redu, pokriveni

procenat će biti isplaćen klijentu

u roku od 14 dana od dana

prijave štete.

  14 dana

2. Delimična isplata štete

Ukoliko pun iznos duga nije

potvrđen od strane Kupca, Suda

ili Stečajnog upravnika isplaćuje se:

- provizorna šteta u iznosu 50%

   prijavljene štete

- osigurani procenat potvrđenog

   iznosa štete.

  180 dana

 

Osigurani procenat:

 • Triglav osiguranje plaća 90% osigurane sume i novca naplaćenog od kupca;
 • u slučaju da se naplati ceo iznos potraživanja Triglav osiguranje plaća klijentu i preostalih 10%  

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:

 • popunjena prijava štete,
 • podaci o dužniku,
 • kopije kupoprodajnih ugovora, neplaćenih faktura, porudžbina, otpremnica, garancija i dr.,
 • korespondencija sa dužnikom,
 • Rešenje o otvaranju stečajnog postupka,
 • Potvrda duga od strane Kupca, Suda ili Stečajnog upravnika,
 • sve druge informacije i dokumentacija od značaja za razmatranje odštetnog zahteva.

Obaveze osiguranika:

 • da plati premiju i sve dodatne troškove navedene u Polisi,
 • dostavi Prijavu prometa u roku od 15 dana nakon isteka meseca u kojem su isporuke robe i/ili usluga izvršene,
 • da obezbedi da su potraživanja zakonom dozvoljena,
 • da obezbedi Osiguravaču uvid u uslove isporuke, cenu, način plaćanja i dr.,
 • da ne ugovara bilo kakve izmene kupoprodajnog ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja Osiguravača,
 • da ne zaključuje sporazume ili bilo kakve dogovore u pogledu osiguranog potraživanja pre nego ili nakon što je podneo zahtev za naknadu iz osiguranja bez pismenog odobrenja Osiguravača,
 • da odmah obavesti Osiguravača o svim promenama koje su mu poznate u vezi sa kupcem i koje mogu upućivati na problem naplate potraživanja,
 • da prilikom dostavljanja zahteva za naplatu naknade iz osiguranja, na Osiguravača prenese sva njegova potraživanja za koja potražuje naplatu naknade iz osiguranja, kao i sva prava po osnovu ugovora sa kupcem ili faktura.